Beth os oes gan rywun broblemau gyda'r cof ond nad'n dymuno cael help?

Weithiau, ni fydd y sawl sydd â phroblemau gyda'r cof am i unrhyw un arall ymyrryd. Mae'r dementia ei hun yn rhannol gyfrifol am hyn, ond hefyd mae llawer o bobl yn amharod i ofyn am help pan fydd ei angen oherwydd eu bod yn rhy falch, neu oherwydd nad ydynt yn hoffi bod yn 'drafferthus'. Hefyd, gallent fod â chymaint o ofn fel eu bod yn ceisio osgoi'r broblem.

Does yna ddim ateb rhwydd i hyn. Nid yw meddygon yn gallu helpu rhywun oni bai eu bod yn cytuno i geisio help. Fodd bynnag, does yna ddim rheswm pam na all trydydd person ofyn am gyngor gan y Meddyg Teulu neu'r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol.

Mae gan y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ddyletswydd dan y ddeddf i ymchwilio i anghenion rhywun y 'gall' fod angen help arno, p'un a yw'r ungiolyn hwnnw'n dymuno cael help ai peidio. 'Dyw hynny ddim yn golygu bod y sefyllfa'n haws i neb, ond mae'n golygu bod rhywfaint o gymorth ar gael.

Mewn amgylchiadau eithriadol, os gallai rhywun beri niwed iddyn nhw'u hunain neu fywydau pobl eraill, yna mae modd gweithredu yn groes i'w dymuniadau. Dim ond os bydd yn rhaid gwneud hynny pan fydd rhywun mewn perygl y bydd hyn yn digwydd.

Fel rhywun sy'n gofalu am rywun ag angen, p'un a gafwyd diagnosis o'u cyflwr ai peidio, gallwch gael help, gwybodaeth a chymorth o'ch swyddfal Gwasanaeth Gofalwyr agosaf.

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu