SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cael eich annibyniaeth yn ôl

Wedi i chi adael ysbyty, efallai y byddwch angen help am ychydig cyn i chi allu rheoli gweithgareddau bob dydd eich hunan. Fel y byddwch yn gwella, byddwch yn gallu gwneud mwy a byddwch angen llai o gymorth. Os nad yw adferiad llawn yn bosibl, gallwch barhau i fod yn annibynnol ond efallai na fyddwch yn gallu gwneud pethau yn y ffordd yr oeddech arfer ei wneud a bydd angen i chi ddod o hyd i ffyrdd newydd.

I helpu gyda hyn, dylai'r ysbyty eich cyfeirio at wasanaeth o'r enw Ail-alluogi. Byddant yn eich cefnogi a'ch helpu am nifer o wythnosau gan eich helpu wedi hynny i benderfynu pa gymorth parhaus, os o gwbl, fydd ei angen arnoch.

A ydych angen help o hyd?

Yn anffodus, bydd rhai pobl yn mynd mor sâl fel na allant ymdopi'n ddiogel ar eu pen eu hunain bellach. Os bydd hyn yn digwydd i chi, efallai y byddwch yn gallu:

Mae pob dewis yn cynnwys penderfyniadau mawr na ellir eu cymryd yn ysgafn. Mae goblygiadau ariannol hefyd. Os yw'n bosibl, dylech drafod eich dewisiadau gyda'r bobl bwysig yn eich bywyd a'ch Rheolwr Gofal. Fodd bynnag, cofiwch mai dim ond chi sy'n gwybod beth sydd orau ar eich cyfer chi, felly peidiwch â gadael i'ch hunan gael eich gwthio i mewn i rywbeth nad ydych yn hapus gydag o.

(Mae rhai achosion lle mae salwch rhywun yn golygu nad ydynt yn gallu gwneud rhai penderfyniad ond mae hyn yn berthnasol i nifer fach o bobl).

Symud i Gartref Gofal Preswyl neu Nyrsio

Os y gallwch, dylech ddychwelyd am ymweliad neu i aros yn eich cartref am gyfnod byr cyn i chi symud ymlaen. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ffarwelio, rhoi trefn ar eich eiddo a rhoi trefn ar eich sefyllfa. Efallai y bydd angen help arnoch i wneud hyn.

Mae gwneud y penderfyniad i symud, fel arfer i rywle lle'r ydych o'r farn y  byddwch yn derbyn mwy o ofal, yn benderfyniad anodd iawn. Efallai mai dyma'r penderfyniad mwyaf pwysig a wnewch erioed.

Rhagor o wybodaeth am ddod o hyd i gartref gofal

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu