Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Trwy weithio gyda'n gilydd, credwn fod modd i ni wneud Powys yn lle gwell i gael ein magu, i weithio, i chwarae, i heneiddio ac i ffynnu ynddo.

Ein Nodau

Gal luogi pobl i gymryd rhagor o gyfrifoldeb dros eu hiechyd a'u lles eu hunain

Galluogi pobl i aros yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain cyn belled ag sy'n bosibl

Canolbwyntio ar waith atal

Darparu mynediad at ofal eilaidd amserol a phriodol os oes angen tra'n lleihau'r risg o gael eu hail-dderbyn i ysbyty

Mae integreiddio gwasanaethau'n golygu bod modd i ni ymateb yn well i'r anghenion gofal sy'n dod i'r amlwg yn sgil poblogaeth sy'n heneiddio a nifer y bobl sy'n goroesi gyda sawl cyflwr hir dymor .

Trwy weithio'n agos gyda'n gilydd, gallwn ddarparu gwasanaethau sy'n galluogi pobl i fyw bywydau mwy annibynnol a chyflawn.

Pan fydd pobl ein hangen ni, byddwn yn cynnig gwasanaethau ymatebol mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion penodol.

Beth ydym ni'n ei wneud i weithio'n agosach gyda'n gilydd?

Ein blaenoriaeth gyntaf yw creu timoedd iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned i gynnwys nyrsys ardal, therapyddion iaith a lleferydd, gweithwyr cymdeithasol, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol.

B ydd y timoedd hyn yn gweithio'n agos gyda Meddygon Teulu lleol i gynnig gofal o fewn neu mor agos ag sy'n bosibl at gartrefi pobl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu