SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau i adeiladu tai cyngor newydd

Image of council housing
8 Tachwedd 2017 

Image of council housing

Yr wythnos hon, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Powys gynlluniau i ddatblygu rhaglen bum mlynedd fesul cam i ddatblygu tai cyngor newydd ar draws y sir.  Bydd y cynllun yn anelu at adeiladu tua 250 o eiddo yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Meddai'r Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Gwasanaethau Tai: "Mae Cyngor Sir Powys eisoes yn darparu mwy na 5,300 o dai cyngor ond mae angen mwy arnom i ddiwallu anghenion lleol. Rydym wedi cytuno y bydd Gwasanaethau Tai yn gweithio ar raglen pum mlynedd fesul cam ar gyfer datblygu tai cyngor newydd i'w rhentu, a hefyd tai fforddiadwy ar gyfer perchnogaeth tai pris isel ar draws y sir."

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy newydd ledled Cymru erbyn 2021. Mae adnoddau cyfalaf i ddatblygu cartrefi newydd wedi cael eu cynyddu'n sylweddol ac mae rhaglenni cyllido a oedd ar gael i gymdeithasau tai yn flaenorol wedi eu hymestyn i landlordiaid awdurdodau lleol.

Parhaodd y Cyng Wilkinson: "Mae hwn yn amser cyffrous i ni ddatblygu tai cymdeithasol a fforddiadwy ym Mhowys gyda mwy o gyfleoedd cyllido.  Mae'r dyraniad blynyddol gwarantedig o Grant Tai Cymdeithasol ym Mhowys wedi cynyddu o £1.56 miliwn yn 2014 i £7.2 miliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf.

"Bydd fframwaith datblygu tai yn cael ei sefydlu i alluogi nifer o gontractwyr sy'n amrywio o ran maint a graddfa i gael eu hystyried fel partneriaid datblygu ar gyfer y gwahanol brosiectau adeiladu, yn hytrach nag un partner datblygu mawr. Rydym yn awyddus iawn i ddefnyddio cyflenwyr a chontractwyr lleol lle bynnag y bo modd, yn unol â ffocws y Cabinet ar gaffael lleol.

"Byddwn hefyd yn ceisio defnyddio coed a dyfwyd yn lleol ar gyfer yr holl dai cyngor newydd.  Bydd hyn yn cyd-fynd â'r Polisi Annog Defnyddio Coed a gymeradwywyd gan y Cabinet yn gynharach eleni ac a fydd yn cefnogi'r economi leol ymhellach."

Hefyd, cymeradwyodd y Cabinet datblygiad cynlluniau trwy dendro cystadleuol fel cynlluniau peilot tra roedd y fframwaith yn cael ei ddatblygu. I ddechrau, bydd hyn yn 24 o fflatiau yng nghanol y Drenewydd, gyda'r gwaith yn dechrau ar y safle yn ystod gwanwyn 2018.

Bydd y tîm Datblygu Tai Fforddiadwy yn arwain y gwaith hwn, gan edrych ar angen lleol a chwilio am gyfleoedd ariannu.  Bydd y tîm yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â chymunedau lleol yn ystod y misoedd nesaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu