Buddsoddiad yn Ysgol Cedewain

Money
21 Tachwedd 2017 

Money

Mae sicrhau campws arloesol diweddaraf yn lle Ysgol Cedewain yn y Drenewydd yn flaenoriaeth i'r rhaglen newydd ar gyfer ysgolion y 21ain ganrif yng Nghyngor Sir Powys.  

Mae darparu adeilad newydd yn lle'r hen gyfleuster yn Lôn y Blanhigfa yn y Drenewydd yn elfen allweddol yng nghais y cyngor am £113 miliwn dan raglen cyllido ysgolion diweddaraf Llywodraeth Cymru. Byddai hon yn cael ei chyllido ar y cyd gan y cyngor a'r llywodraeth.

Cafodd oddeutu £40m ei gynnwys yn y rhaglen i Ysgol Cedewain, gan gadarnhau ymrwymiad y cyngor sir i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd i ddisgyblion mwyaf agored i niwed ym Mhowys. 

Mae Ysgol Cedewain yn cynnwys 110 i ddisgyblion rhwng dau ac 19 oed sydd ag amrywiaeth o anghenion addysgu sy'n gofyn am addysgu arbenigol, cyfleusterau a chyfarpar ategol. Mynegwyd pryder o weld cyflwr adeiladau'r ysgol bresennol, a'r angen am fuddsoddiad i ddarparu cyfleusterau i'r plant agored i niwed.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander; "Mae cyllid oddi wrth raglen Llywodraeth Cymru ar gael o Ebrill 2019 hyd 2024, felly ry'n ni am i'r cynllun hwn fod yn barod i fynd cyn gynted â phosibl yn 2019.

Mae cymeradwyaeth o'r rhaglen gan Ysgrifennydd Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, yn golygu bod modd i'r cyngor wneud cynnydd gyda'r cynllun, gan adeiladu ar y gwaith dichonolrwydd cynnar sydd eisoes ar y gweill.

Bydd y gwaith yn cynnwys cydweithio'n agos gyda chymuned yr ysgol a rhanddeiliaid eraill yn yr ardal i lunio'r achos busnes a datblygu manylion y cynllun, gan gynnwys y gofynion dylunio, adnabod yr angen am unrhyw gyfleusterau aml-asiantaeth a chymunedol, a'r gwir amserlenni adeiladu.  

Ychwanegodd Mr Graham Owen, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Cedewain: "Yn dilyn blynyddoedd lawer o ymgyrchu i gael ysgol newydd oherwydd cyflwr echrydus yr adeiladau presennol, mae'r Corff Llywodraethu'n falch dros ben fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu darparu ysgol newydd a chyfleusterau llawer gwell i rai o'r disgyblion mwyaf agored i niwed ym Mhowys.

"Mae'r Corff Llywodraethu'n gobeithio y bydd y gwaith adeiladu'r ysgol newydd yn dechrau cyn gynted â phosibl i liniaru'r sefyllfa anodd iawn o ran seilwaith yr ysgol bresennol. Hoffai'r Corff Llywodraethu hefyd dalu teyrnged i'r safon uchel o ofal ac addysg y mae staff Ysgol Cedewain yn ei darparu mewn amgylchiadau anodd iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu