SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle i ddweud eich dweud ar ddogfen ysgolion strategol drafft

classroom
22 Tachwedd 2017 

classroomMae Cyngor Sir Powys yn gwahodd trigolion y sir a rhanddeiliaid eraill i fynegi barn ar bolisi drafft y cyngor ar ddatblygu'r rhwydwaith ysgolion: "Cynlluniau ar gyfer Ysgolion Powys - Gweledigaeth 2025".

Mae drafft wedi cael ei gyhoeddi ar-lein a gallwch ei ddarllen trwy fynd i: www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/datblygu-seilwaith-ysgolion-powys/

Mae'r cyngor yn croesawu sylwadau ar y ddogfen strategol hon ac mae'n cynnal sesiynau galw heibio ym mis Ionawr i bobl heb gysylltiad â'r we a'r rhai sydd am holi swyddogion addysg y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Ysgolion: "Mae'r polisi newydd hwn yn cynrychioli newid mawr a helaeth yn y ffordd mae'r cyngor yn datblygu'r drefn ysgolion er mwyn cwrdd â'r heriau sydd o'n blaenau."

"Rydym yn awyddus i gydweithio ag ysgolion a chymunedau i ddatblygu rhwydwaith o ysgolion sy'n gadarnhaol a blaengar. Rydym am seilio hyn ar ddysgu ar y cyd a thrwy ddatblygu partneriaethau ag ysgolion, teuluoedd, cymunedau a busnesau. Mae angen i bawb gydweithio i greu rhwydwaith sy'n integredig, o fewn cyrraedd hwylus ac sy'n ymateb i ofynion ein dysgwyr.

"Rydym yn croesawu syniadau'r cyhoedd ar sut i ddatblygu'r syniadau yn y ddogfen ymgynghori hon fel y gallwn gydweithio i gefnogi addysg ar draws ein cymunedau amrywiol," meddai.

Mae'r sesiynau galw heibio fel a ganlyn:

• Dydd Mawrth, 9 Ionawr - Llyfrgell Aberhonddu - 3.00pm tan 6.30pm
• Dydd Iau, 11 Ionawr - Y Gwalia, Llandrindod - 3.00pm tan 6.30pm
• Dydd Mawrth , 16 Ionawr  - Llyfrgell Y Drenewydd - 3.00pm tan 6.30pm

Mae'r arolwg ar-lein ar agor tan 30 Ionawr 2018. Ond os yw'n well gennych, mae croeso i chi anfon sylwadau drwy lythyr at y Tîm Trawsnewid Ysgolion yn Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG neu drwy anfon e-bost i: school.consultation@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu