Cynllun Deall Dementia Aberhonddu (Ysgol Llanfaes)

Mae Karen Lawrence y Pennaeth yn esbonio'i phrofiad ei hun o'r salwch gyda'i mam-gu a'r gwaith mae'r ysgol yn ei wneud i gefnogi'r gymuned leol a Chartref Preswyl Trenewydd sydd ond tafliad carreg o'r ysgol.  Mae Karen yn esbonio'r effaith gafodd Joan Brown, Hyrwyddwr lleol Dementia, ar staff a disgyblion yr ysgol a sut y mae wedi'u galluogi nhw nid yn unig i ddod yn gyfeillion dementia, ond i ddod yn llysgenhadon ifanc mewn ysgolion eraill.

 

Mae'r ysgol wedi codi ymwybyddiaeth gyda disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr i ledu'r neges a chafwyd ymateb positif iawn.

Wrth ffilmio dywedodd Karen hefyd:

"Roedd yr effaith emosiynol gafodd yr hyfforddiant ar oedolion yn ysgubol.  Fe sylweddolais y camgymeriadau y gwnes i gyda fy mamgu yn ystod ei salwch.  Trwy godi ymwybyddiaeth mae'n bosibl dileu'r ofn trwy ddatblygu dealltwriaeth, sylweddoli bod y bobl hynny sy'n annwyl i chi yn dal i fod yno a bod modd eu cyrraedd yn aml trwy eu hatgofion cynnar.

"Gallwn dim ond gofyn i bawb stopio i feddwl am ddementia a'i effaith ar bawb.  Mae plant wedi mynd adre'n awyddus ar ôl sesiwn a dweud wrth eu rhieni am ddementia fel bod hyd yn oed rhieni'n rhan o'r broses."

"Wrth ymweld â'r cartref preswyl byddai plant yn amyneddgar iawn yn ailadrodd rhyw dair neu bedair gwaith pwy oedden nhw, neu'n trafod pa mor hyfryd yw blodyn dro ar ôl tro oherwydd eu bod nhw'n deall dementia a'i effaith ar rywun."

 

Karen Lawrence
 

"Mae'r sgiliau dysgu eithriadol mae'r plant yn eu cael yn ysbrydoledig, mae plant o flynyddoedd 2 - 6 yn deall y clefyd.  Mae'r plant eisoes wedi dysgu cymaint o brosiect pontio'r cenedlaethau - sgiliau cyfathrebu, datrys problemau, cynllunio, gwaith tîm, sgiliau garddio, dinasyddiaeth ond yn fwy na dim, parch i'r boblogaeth h?n a'r cyfan y gallan nhw ei gynnig.  Yn fwy na dim, mae clywed y trigolion na fyddai fel arfer yn dweud rhyw lawr, yn siarad am arddio gyda'u rhieni, neu am eu gerddi eu hunain, neu'n dysgu'r plant i blannu tatws yn amhrisiadwy.

 

"Mae ein hymweliadau â Threnewydd yn llawn chwerthin, gwenau a hwyl.  Yn ôl y staff, mae'r trigolion bob amser yn gofyn pryd fydd y plant yn dod nesaf.  Mae'n cael effaith bositif ar les y trigolion, staff a'r disgyblion.  Yn ystod ein hymweliad diwethaf, soniodd un o'r trigolion faint y mae wedi'i ddysgu o'r plant - rwy'n credu ei bod yn bendant fel arall ac mae'n fraint cael bod yn rhan ohono.

 

"Nid ydym yn ceisio newid y byd, dim ond newid y byd i rai mewn ffordd bositif."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu