gwelededd ddewislen symudol Toggle

Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru Gyfan

Lansiwyd Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru Gyfan gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021.

Ym mis Tachwedd 2021 cynhaliodd Powys gynhadledd i gyflwyno'r Safonau'n lleol i nodi pobl o sefydliadau Statudol a Thrydydd sector a oedd â diddordeb mewn bod yn rhan o'r broses o alinio â'r Safonau ym Mhowys.

Yn dilyn y lansiad, datblygwyd pum grŵp tasg:

1.       Ymgysylltu Cymunedol

Mae'r safon hon yn ymwneud ag ymgysylltu â'r gymuned gan ddefnyddio un ardal o fewn rhanbarth yn gweithio mewn partneriaeth, gan gymryd 6-12 mis i ymgysylltu â'r gymuned honno er mwyn dysgu, dangos a dadansoddi'r hyn y mae pobl ac asiantaethau wedi nodi bod arni ei angen e.e. nodi 'sut beth yw gofal ac ymyrraeth dementia yn yr ardal hon.' Bydd hyn yn cynhyrchu gweledigaeth a chynllun twf (cyflawni). Y gymuned ddewisol ym Mhowys yw Rhaeadr Gwy ac mae digwyddiadau wedi'u cynnal yn y gymuned i nodi sut olwg sydd ar ofal dementia.

2.       Asesiad Cof/Anableddau Dysgu/ Nam Gwybyddol Ysgafn a Chysylltydd Dementia

Mae'r safon hon yn cynnwys gwelliant mewn cyfraddau diagnostig, gwasanaethau sydd ar gael i bobl yr effeithir arnynt gan ddementia gan gynnwys addysg, darpariaeth gwasanaeth anableddau dysgu, y rhai sydd wedi cael diagnosis o Nam Gwybyddol Ysgafn a rôl arfaethedig y Cysylltydd Dementia.

3.       Siarter Ysbyty Cyfeillgar i Ddementia

Bydd Cymru'n mabwysiadu'r Siarter Ysbytai sy'n Deall Dementia gydag adolygiad rheolaidd o'r gweithredu a'r canlyniadau.

4.       Dysgu a Datblygiad Sefydliadol

Bydd pob aelod o staff sy'n darparu gofal ar bob lefel o fewn pob disgyblaeth a lleoliad yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn dysgu a datblygu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda chymorth i'w roi ar waith mewn ymarfer dyddiol.

5. Mesur

Gan weithio mewn partneriaeth, bydd y rhanbarth yn bodloni gofynion yr eitemau data cytunedig ar gyfer adrodd a sicrwydd. 2022/23 oedd y flwyddyn parodrwydd i alluogi ardaloedd i baratoi i weithredu'r Safonau yn ystod 2023/24. Mae'r grwpiau wedi nodi pa brosiectau y mae angen iddynt eu mabwysiadu i alinio â'r Safonau ac mae nifer o brosiectau gwella wedi'u nodi.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Heather Wenban Nyrs Arweiniol Dementia PTHB heather.wenban@wales.nhs.uk