Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Pobl Ifanc Powys yn Dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant

Image of a young person speaking into a microphone
23 Tachwedd 2017 

Image of a young person speaking into a microphone

Daeth dros gant o bobl ifanc at ei gilydd yr wythnos hon o bob cwr o'r sir i sôn am eu lles a'u hiechyd ar gyfer y dyfodol.

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Dweud eich Dweud' yn Llandrindod ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant ar 20 Tachwedd. Digwyddiad yw hwn sy'n dathlu Hawliau Plant ledled y byd a hyrwyddo gwella lles pobl ifanc.

Roedd pobl ifanc rhwng 10-25 oed yn cymryd rhan a chawsant gyfle i leisio barn am agweddau amrywiol eu bywydau fel iechyd, diogelwch a swyddi. Bydd y cyngor yn defnyddio safbwyntiau'r bobl ifanc fel sail i Gynllun Lles Powys, Strategaeth Gofal ac Iechyd ar y cyd dros ddeng mlynedd, a Chynllun Ardal y Sir. Lansiwyd yr ymgynghoriad 12 wythnos ar Gynllun Lles Powys drafft yn y digwyddiad hefyd.

Rhiannon Jones yw Cyfarwyddwraig Weithredol Nyrsio a chyd-gadeirydd 'Dechrau'n Dda' - Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc. Gofynnodd hi i'r bobl ifanc a ddaeth i sicrhau eu bod yn mynegi barn i lywio gwasanaethau'r dyfodol ym Mhowys yn seiliedig ar 'yr hyn sydd o bwys iddyn nhw'. Dywedodd Rhiannon: "Rhanasom ein gweledigaeth o Bowys sy'n ddiogel, iach, a hapus ar gyfer plant a phobl ifanc. Roedd hi'n braf gweld bod y materion a godwyd yn y gweithdai amrywiol yn cyd-fynd mor agos â'r egwyddorion hyn."

Agorwyd y digwyddiad gan aelodau Fforwm Ieuenctid Powys, Tom White a Lydia Jarman. Siaradodd Tom am ei ymweliad diweddar â San Steffan fel cynrychiolydd Powys ar Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig a phwysigrwydd lobïo ar gyfer newid. Siaradodd Lydia am ei gwaith ar Fforwm Ieuenctid Powys.

Dywedodd Lydia, sy'n 16 oed ac yn fyfyrwraig yn Ysgol Uwchradd Llanidloes: "Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol gyda gweithdai ar bynciau rwy'n teimlo'n angerddol yn eu cylch fel iechyd meddwl ac addysg ar ôl 16 oed. Mae'n wych bod disgyblion ysgolion cynradd yn gallu cymryd rhan hefyd achos maen nhw'n gallu dysgu am eu hawliau o oedran ifanc.

"Roeddwn yn falch o allu hysbysu pawb am Fforwm Ieuenctid Powys a'r gwaith r'yn ni'n ei wneud i sefyll i fyny dros hawliau plant. Credaf fod y diwrnod yn bwysig o ran rhoi gwybodaeth i bobl ifanc am yr hyn sy'n digwydd yn y sir. Dywedon ni wrthyn nhw fod ganddyn nhw lais a bod pobl yn gwrando pan maen nhw'n mynegi barn."

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Roedd hi'n wych gweld cymaint o bobl ifanc yn dod o bob cwr o'r sir i drafod yr hyn sydd o bwys iddyn nhw. Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn gwrando ar eu sylwadau a'u defnyddio wrth lunio blaenoriaethau a newid mewn gwasanaethau cyhoeddus.

"Mwynheais y digwyddiad ac fe wn i ni gael adborth da ar sut y gallwn fynd i'r afael â materion mawr fel prentisiaethau, iechyd emosiynol, lles a gwella technoleg ddigidol.

"Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ni roi clust i lais pobl ifanc ym Mhowys a buaswn yn annog pobl o bob oed i gymryd rhan yn y digwyddiadau ymgynghori ar les sydd ar y gweill ar draws y sir a thrwy fynd ar-lein yn www.powys.gov.uk/dweudeichdweud. Mae'r cyfnod ymgynghori'n rhedeg tan ddydd Sul, 11 Chwefror 2018."

Ymunodd Aelod y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams â phanel i ymateb i'r materion a godwyd yn ystod y diwrnod. Soniodd cynrychiolwyr wrth y panel am y prif bryderon a godwyd gan bobl ifanc yn y gweithdai. Roedd y panel yn cynnwys Simon Prince o Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, y Cynghorydd Aled Davies, Kirsty Williams AC, Ian Budd, Cyfarwyddwr Addysg, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro, Phil Evans a Chyfarwyddwraig Weithredol Nyrsio, Rhiannon Jones. Rhai o'r materion a oedd dan sylw oedd cyllidebau ysgolion, cymorth iechyd meddwl, seiber-fwlio, diogelwch ar y ffordd, goleuadau stryd a mynediad gwell at fand eang.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar ran Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys a Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys gyda chefnogaeth aelodau Fforwm Ieuenctid Powys. Hefyd cafwyd cymorth gan ymarferwyr ar draws y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac asiantaethau eraill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu