SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae miliynau yn dal yn ansicr am delerau tanysgrifio

Translation Required:

Image of someone paying with a card
27 Tachwedd 2017 

Image of someone paying with a card

Ydych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod wedi'ch clymu i danysgrifiad am rywbeth na wnaethoch chi ymrwymo iddo? Dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Amcangyfrifir bod tua dwy filiwn o bobl ar draws y DU yn dal i gael problemau sy'n ailgodi wrth ganslo taliadau am danysgrifiadau heb eu hawdurdodiad eglur.

Mae'r Sefydliad Siartredig Safonau Masnach (CTSI) heddiw wedi rhyddhau fel rhan o ddathliad blynyddol Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr ac mewn cysylltiad â'r Bartneriaeth Diogelu Cwsmeriaid (CPP) dau ganllaw fideo wedi'u hanimeiddio ar gyfer defnyddwyr, busnesau a sefydliadau ariannol ar faterion tanysgrifio.

Mae'r animeiddiad cyntaf wedi'i anelu at fusnesau sy'n cynnig tanysgrifiadau i'w cwsmeriaid. P'un a ydynt yn gwerthu aelodaeth o'r gym, cynnyrch iechyd neu harddwch, gwasanaethau ffrydio neu danysgrifiadau cyfnodol, mae'n rhaid i fusnesau ddilyn set o gyfreithiau a fwriadwyd i amddiffyn defnyddwyr rhag arferion annheg.

Mae'r ail animeiddiad yn cynnig cyngor ymarferol i ddefnyddwyr i'w hysgogi i feddwl cyn llofnodi unrhyw beth, a'u hannog i beidio â chael eu temtio gan gynigion arbrofol am ddim. Os yw defnyddwyr yn eu cael eu hunain mewn magl, yna mae angen i'r banciau fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau tuag at gwsmeriaid sy'n cael helynt gyda phroblemau tanysgrifiadau.

Mae'r ffilmiau animeiddiedig yn dwyn sylw at y materion pwysig y mae defnyddwyr y DU yn eu hwynebu ac yn cynnig cyngor ar ymrwymiadau cyfreithiol i fusnesau. Cynhyrchir y ffilmiau ochr yn ochr â Business Companion, ac maent yn trafod cyfnodau tanysgrifio, amserlenni adnewyddu a chyfanswm y costau misol, yn ogystal ag awdurdodau taliadau parhaus. Gwefan sy'n cynnig cymorth busnes am ddim dan nawdd y llywodraeth yw Business Companion ac mae'n cynnig gwybodaeth bwysig a diweddar am gyfraith defnyddwyr mewn modd sy'n hygyrch i bawb. I gael rhagor o gyngor i fusnesau, ewch i www.businesscompanion.info.

Dywedodd y Cyng Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Safonau Masnach: "Mae ein timau safonau masnach yn awyddus i helpu banciau a sefydliadau ariannol i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn cael eu hamddiffyn rhag problemau wrth danysgrifio.

"Gall awdurdodau talu parhaus achosi problemau dyled difrifol i gwsmeriaid pan na chânt eu monitro, ac ry'n ni'n gobeithio y bydd busnesau'n sicrhau bod eu telerau a'u hamodau'n eglur ac yn dryloyw."

Mae Prif Weithredwr CTSI, Leon Livermore, yn gefnogr brwd i Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr. Dywedodd: "Mae cynyddu ymwybyddiaeth o'r problemau sy'n wynebu cwsmeriaid yn allweddol wrth fynd i'r afael â niwed i golledion cwsmeriaid. Mae Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr yn cynnig cyfle i'r gwasanaeth Safonau masnach ymgysylltu'n weithredol â chwsmeriaid ar lefel leol a chenedlaethol, ar y materion mawr sy'n gallu effeithio ar filiynau o bobl."

Ymgyrch addysg defnyddwyr yw Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr sy'n cael ei chydgysylltu gan Gyngor ar Bopeth ac aelodau eraill o'r CPP, ac mae'r ymgyrch eleni'n canolbwyntio ar faterion tanysgrifio a maglau wrth danysgrifio.

Gall problemau wrth danysgrifio gynnwys ymrwymo i ddêl am gyfnod penodol, neu hysbysebu lle nad yw'n eglur y bydd y cwsmer yn ymrwymo i daliadau parhaus.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu