SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys ar frig y rhestr o gynghorau sy'n ailgylchu ac yn arbed carbon

recycling lorry
28 Tachwedd 2017 

recycling lorry

Cyngor Sir Powys yw'r cyngor sydd ar frig y rhestr o gynghorau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sy'n ailgylchu ac yn arbed carbon, yn ôl ffigyrau a ryddhawyd y mis yma.

Mae'r cyngor wedi dringo i ben Mynegai Carbon Ailgylchu Awdurdodau Lleol Eunomia, a llwyddodd i arbed 130kg am bob unigolyn yn 2015/16.

Mae mynegai Eunomia yn cyfrifo swm yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cael eu hatal o ganlyniad i ymdrechion ailgylchu pobl leol. Mae ailgylchu'n arbed allyriadau nwyon ty gwydr  oherwydd ei fod yn osgoi anfon gwastraff i bydru ar safle tirlenwi neu i'w losgi mewn llosgwr - a hefyd yn lleihau'r angen am ddulliau echdynnu dwys er mwyn cyrraedd deunyddiau crai.

Yn ôl y mynegai, yma ym Mhowys y gwelwyd y gwelliant gorau flwyddyn ar ôl blwyddyn hefyd, gan ddisgyn o arbed 103kg o garbon y pen yn 2014/15 i arbed 130kg y pen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae bod ar frig y rhestr o gynghorau sy'n ailgylchu ac yn arbed carbon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn gyflawniad mawr. "Hoffem ddiolch i'n trigolion am ein helpu ni i sicrhau'r safle yma. Fyddem ni ddim wedi gallu gwneud hynny hebddyn nhw.

"Trwy ailgylchu mwy o eitemau, gellir lleihau'r swm o allyriadau carbon deuocsid.

"Dywedodd Eunomia yn benodol bod y newid i gasglu sbwriel na ellir mo'i ailgylchu bob tair wythnos o ddiwedd 2015 ymlaen wedi cael effaith sylweddol ac wedi'n helpu ni i gyrraedd brig y mynegai. Yn 2015/16, casglwyd 10kg o blastig a 5kg o fetel yn ychwanegol am bob unigolyn, a arweiniodd at gyfanswm arbediad o 130kg o garbon y pen.

"Fodd bynnag, ry'n ni'n gwybod bod modd inni ailgylchu mwy. Dangosodd dadansoddiad Llywodraeth Cymru o gyfansoddiad y gwastraff bod modd ailgylchu traean o'r gwastraff a roddir yn y bin du ar olwynion.

"Pe byddai deiliaid ty yn ailgylchu popeth y gallant trwy ddefnyddi'u blychau ailgylchu a'u blwch gwastraff bwyd, byddent yn lleihau swm y gwastraff sy'n mynd i'r bin ar olwynion. Trwy wneud hyn, nid yn unig mae'r deiliaid ty yn ein helpu i gyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru, ond mae hefyd yn helpu ein hamgylchedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu