Sefyll gyda'n gilydd yn erbyn Cam-drin Domestig

Image of the white ribbon logo
28 Tachwedd 2017 

Image of the white ribbon logo

Ar 24 Tachwedd fe wnaeth partneriaid ar draws Powys ddathlu Diwrnod y Rhuban Gwyn a Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod.

Daeth staff Cyngor Sir Powys, partneriaid a thrigolion at ei gilydd mewn digwyddiad yn Llandrindod i ddangos eu cefnogaeth i'r rhai sydd wedi dod trwy gam-drin domestig ac i wneud addewid y Rhuban Gwyn i beidio â chyflawni, cydoddef na chadw'n ddistaw am gam-drin domestig.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Plant, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Hamdden: "Fel Awdurdod Rhuban Gwyn, rydym yn frwd yn erbyn cam-drin domestig a phob math o drais, gyda nifer ohonynt yn effeithio'n anghyfartal ar fenywod.   Yn ôl yr Arolwg Troseddu Cenedlaethol diwethaf, mae dros 1 o bob 4 o fenywod a bron i 1 o bob 7 o ddynion eisoes wedi dioddef cam-drin domestig, sy'n golygu bod dros 26,000 o bobl ym Mhowys yn gwybod yn union pam fod yr ymgyrch hon mor bwysig.

"Nid dim ond y dioddefwr sy'n dioddef, mae effaith cam-drin yn treiddio i berthnasau, ffrindiau, teulu a'r gymuned.  Mae'r digwyddiad hwn wedi bod yn gyfle i ni gyd gymryd saib ac ystyried ein gwaith wrth fynd i'r afael â'r broblem ac i feddwl beth arall allwn ni ei wneud.

"Ar hyn o bryd mae holl staff y cyngor yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth ar y materion hyn fel bod staff yn ymwybodol o arwyddion cam-drin a lle i gael help.  Gall y wybodaeth honno achub bywydau.

"Roedd Diwrnod y Rhuban Gwyn yn gyfle i ni ddysgu am y gwaith arbennig sy'n digwydd yn feunyddiol yn ein neuaddau pentref, ysgolion, cymunedau a'r gweithleoedd i fynd i'r afael â cham-drin.  Gallwn ddangos ein cefnogaeth i'r rhai sydd wedi dioddef ac annog eraill sy'n dioddef ar hyn o bryd, yn ddynion neu'n fenywod, i ofyn am help."

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn ceisio herio agweddau cyhoeddus, gwella sut y gallwn helpu'r rhai sydd wedi dod trwyddi a hyfforddi'r rhai hynny sy'n gweithio i'r cyngor i ddeall sut beth yw cam-drin domestig a rheolaeth drwy orfodaeth, a gwybod sut i fynegi pryderon.

Ymhlith y sefydliadau'n cymryd rhan oedd Calan DVS, Creu Cymru, Gwasanaethau Cymdeithasol Plant ac Oedolion Cyngor Sir Powys, Hafan Cymru, Cymorth i Fenywod Cymru, Canolfan Argyfwng Teulu Maldwyn, PAVO, Prosiect Sbectrwm a Llysgenhadon y Rhuban Gwyn, y Neuadd Les, Ystradgynlais.

Am ragor o wybodaeth neu i ofyn am help gyda cham-drin domestig ewch i www.powys.gov.uk/da

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu