SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau Ysgol yn cael caniatâd i fynd yn eu blaen

Artists impression of the new Brecon high school
8 Rhagfyr 2017 

Artists impression of the new Brecon high school

Mae Awdurdod Cynllunio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi rhoi caniatâd i gynlluniau i adeiladau ysgol uwchradd newydd yn Aberhonddu a ffordd fynediad newydd.

Bu'r cynlluniau'n destun trafod mewn sesiwn alw i mewn arbennig yn llyfrgell y dref lle cafodd pobl gyfle i fynegi barn. Rhoddodd awdurdod y parc ganiatâd i'r ysgol newydd yr wythnos hon (Dydd Mawrth, 5 Rhagfyr).

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Dyma gam mawr ymlaen o ran rhoi'r Ysgol Uwchradd mae dysgwyr Aberhonddu'n ei haeddu. Mae pawb fuodd yn ddigon ffodus i weld cynlluniau'r adeilad newydd yn gwybod y bydd yn cynnig cyfleusterau rhagorol ar gyfer addysgu a dysgu. Bydd yr ysgol yn gwella golwg yr ardal honno o'r dref hefyd."

Fel rhan o'r cynllun bydd campws o'r saernïaeth ddiweddaraf un ar gyfer 750 o ddysgwyr yn cael ei adeiladu ar safle'r ysgol bresennol. Bydd gan yr ysgol newydd adnoddau a chyfleusterau dysgu gwych a fydd yn ateb gofynion addysgu'r 21ain ganrif.

Bydd yr adeiladwyr yn bwrw iddi gyda'r gwaith yn gynnar y flwyddyn nesaf ac mae disgwyl i'r ysgol newydd agor ei drysau erbyn dechrau blwyddyn academaidd Medi 2019.

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar y trac mabolgampau a'r meysydd chwarae nesaf i'r safle trwy gydol yr adeiladu. Bydd llwybrau ar gael gyda mynediad diogel tuag at y trac a'r caeau. Ni fydd cyfleusterau'r ganolfan hamdden gerllaw yn cael eu heffeithio ychwaith tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo. Bydd y Cyngor yn hysbysu defnyddwyr am unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r gwaith.

Rhoddwyd y contract i arwain y prosiect i BAM UK Construction Cyf. yn gynharach eleni. Mae gan BAM brofiad helaeth o adeiladu a dylunio ystod o adeiladau cyhoeddus yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig. Maen nhw'n cyfuno gofynion adeilad sy'n ymarferol gydag un sy'n atyniadol a denu'r llygad.

Cymeradwywyd yr achos busnes llawn i adeiladu'r ysgol 11-18 newydd fel rhan o raglen Lywodraeth Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif. Roedd hyn yn ei dro yn sicrhau cyllideb ar gyfer y prosiect.

Pe ddymunech gael ragor o wybodaeth am y cynllun ewch i: http://www.brecon-hs.powys.sch.uk/en/new-building-project/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu