Rhybuddion yn erbyn twyllwyr yr wyl dros brysurdeb y Nadolig

Translation Required:

Image of someone paying with a card
11 Rhagfyr 2017 

Image of someone paying with a card

Mae'r cyngor sir yn rhybuddio defnyddwyr ym Mhowys am y posibilrwydd o sgamiau wrth arwain at brysurdeb y Nadolig.

Yn ôl 'Get Safe Online', fe wnaeth twyllwyr siopa Dolig llynedd gael eu dwylo ar bron i £16 miliwn y llynedd - cynnydd ar £10 miliwn o'r flwyddyn gynt.

Roedd adroddiadau ar dwyll i fyny 25% yn Nadolig 2016 o'i gymharu â Nadolig 2015.   Yn ôl dadansoddiadau o droseddau llynedd, roedd 65% o droseddau'r Nadolig yn gysylltiedig â safleoedd ar-lein gyda chyfartaledd y golled yn £727.

Erbyn hyn mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys am i bobl ddiogelu eu hunain rhag sgamiau a dyma rai awgrymiadau ar sut i sylwi ar sgâm:

Talu

Peidiwch â throsglwyddo arian yn uniongyrchol i bobl neu gwmnïau nad ydych chi'n eu hadnabod, pa bynnag mor awyddus rydych chi i brynu.  Os yw'n dwyll mae'n annhebygol y bydd y banc yn gallu cael eich arian chi nôl.  Y ffordd fwyaf diogel o dalu am unrhyw beth ar-lein yw gyda cherdyn credyd.

Siopau ar-lein ffug

Wrth i bethau prysuro at y Dolig, bydd siopau ar-lein ffug yn ymddangos sy'n targedu pobl sy'n chwilio am fargen.  Weithiau mae dyluniad gwael i'r safleoedd hyn, ond mae'r sgamwyr yn fodlon mentro y bydd digon o bobl yn rhy brysur i allu dweud y gwahaniaeth rhwng y safleoedd hyn a siopau dros dro go iawn.

Gwnewch yn siwr fod y wefan siopa'n un dilys a bod y dudalen dalu'n ddiogel.  Gallwch wneud hyn trwy sicrhau fod y cyfeiriad yn cychwyn gyda 'https' (mae'r 's' yn golygu diogel) a bod yna glo yn y bar cyfeiriad.  Ond yn gyntaf gwnewch yn siwr fod y cyfeiriad wedi'i nodi'n gywir gan fod rhai safleoedd ffug yn newid un neu ddwy lythyren yn y gobaith na wnewch sylwi.  Chwiliwch am adolygiadau ar-lein o'r safle ac ystyriwch ffonio'r rhif ffôn.  Os nad oes yna rif, gall hwn fod yn rhybudd.

Gwe-rwydo elusennol

Mae sgamwyr yn gwybod bod nifer ohonom yn teimlo'n hael yr adeg hon o'r flwyddyn ac felly'n targedu eich ewyllys da.  Fe allan nhw anfon negeseuon e-bost gan elusen ffug neu rai sy'n honni i ddod gan elusen ddilys ond sy'n cynnwys dolen i safle sgâm.

Cofiwch:  os ydych chi am roi i achosion da dros y Nadolig, ewch i wefan go iawn yr elusen dan sylw.

Negeseuon e-bost/testun ffug gan gwmnïau cludo

Gwyliwch rhag negeseuon e-bost/testun gan gwmnïau parseli sy'n eich annog chi i agor atodiad gyda manylion eich nwyddau.  Ni fyddai cwmni go iawn yn gwneud hyn.  Hefyd, gwyliwch rhag unrhyw negeseuon e-bost, testun neu neges yn gofyn i chi glicio ar ddolen am unrhyw reswm.

E-dalebau ffug

Mae'r rhan yn aml yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol neu e-bost ac yn honni i gynnig talebau am ddim gan frandiau enwog.  Mae'r twyllwyr yn annog pobl i glicio ar ddolen i hawlio taleb.  Bydd hwn yn mynd â chi i safle ffug lle gofynnir i chi am eich manylion. 

Cofiwch: Edrychwch am ramadeg gwael, ac os oes gennych unrhyw amheuaeth, anfonwch e-bost at y siop yn gofyn a yw hwn yn ddilys.

Sgamiau cyfryngau cymdeithasol

Mae sgamwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i demtio pobl gyda bargeinion ar nwyddau megis offer electronig a gemwaith.  Mae'r rhwydweithiau cymdeithasol hefyd yn le lle mae'n bosibl rhannu dolenni i safleoedd gwe-rwydo a maleiswedd yn eang.  Gall y sgamwyr hyd yn oed fod yn "ffrindiau" i ffrindiau go iawn i chi sy'n derbyn pob cais i gysylltu.

Cofiwch:  Y peth gorau yw peidio clicio ar ddolenni sy'n edrych yn amheus.

Negeseuon testun

Mae sgamiau negeseuon testun yn dod yn fwy poblogaidd.   Mae'r negeseuon hyn yn amrywio, ar adegau maen nhw'n esgus bod yn rhywun ry'ch chi'n ei adnabod.  Mae'n hap a damwain ac fe allan nhw ddewis enw ffrind neu berthynas a mynd ymlaen i ddweud eu bod wedi bod mewn damwain neu mewn trafferth ariannol ac angen arian.  Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ffoniwch eich ffrind neu berthynas.  Peidiwch drosglwyddo arian trwy ddolenni ar negeseuon testun neu e-bost.

Logiwch allan bob amser

Ar ôl gorffen talu, dylech bob amser logio allan o'ch cyfrif.   Nid yw cau'r dudalen yn ei hun yn gorffen y sesiwn.

Prynu tocynnau

Dylech brynu tocynnau mynediad neu docynnau i gyngherddau neu ddigwyddiadau trwy ffynonellau swyddogol megis swyddfa docynnau, clwb chwaraeon neu safle cyfnewid tocynnau swyddogol.  Dim ond trwy wneud hyn y gallwch fod yn siwr bod eich tocynnau chi'n bodoli ac nad ydynt yn ffug.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae cwsmeriaid y DU yn gwario bron i £80 biliwn dros y Nadolig yn ôl y Ganolfan Ymchwil Manwerthu.  Yn anffodus mae hyn yn golygu bod y Nadolig yn dod yn gynnar i dwyllwyr sydd am wneud yn fawr o dymor yr wyl trwy feddwl am ddulliau newydd o dargedu cwsmeriaid dros brysurder y Nadolig.

"Ein cyngor ni yw bod yn gall wrth siopa.  Os yw rhywbeth yn edrych yn ormod o fargen, byddwch ofalus."

Os cewch unrhyw broblemau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn siopa, gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth am gyngor am eich hawliau a sut i ddatrys anghydfod.  Ffoniwch 03454 04 05 06.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu