Gweithwraig fwyd yn cael ei gwahardd rhag rhedeg busnes bwyd

Image of a dirty griddle
11 Rhagfyr 2017 

Image of a dirty griddleMae gweithredydd bwyd wedi cael ei gwahardd rhag rhedeg busnes bwyd yn dilyn llu o droseddau hylendid bwyd.

Ymddangosodd Mary Jean Felstead, a fu'n rhedeg Jeans Café yng nghilfan Neuadd-Ddu ger Llangurig, o flaen Llys yr Ynadon Llandrindod ar 6 Rhagfyr 2017. Tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor oedd yn arwain yr erlyniaeth.

Plediodd Mrs Felstead yn euog i bum trosedd hylendid bwyd gan gynnwys:

• Methu â chadw'r adeilad mewn cyflwr glân
• Methu sicrhau glanhau taclau cegin, gosodiadau ac offer a oedd yn cael eu defnyddio gyda bwyd yn effeithiol, a'u diheintio lle bo angen
• Gwerthu bwyd ar y farchnad nad oedd yn ddiogel, yn yr ystyr bod y bwyd wedi mynd heibio i'w ddyddiad 'defnyddio erbyn' neu fod y bwyd yn llwydni i gyd
• Methu â gweithredu a chynnal gweithdrefnau parhaol ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Rheolbwyntiau Critigol (HACCP)
• Methu cael gwared ar wastraff bwyd a oedd wedi casglu a chronni yn y gegin.

Clywodd yr ynadon fod swyddogion iechyd yr amgylchedd wedi cynnal arolygiad cyffredinol o'r busnes ym mis Mawrth 2017. Yno, darganfuant fod y lle'n fudr a bod ysbwriel yn casglu yn y gegin. Gwelsant arferion trin bwyd gwael a diffyg gweithdrefnau diogelwch bwyd. Hefyd roedd bwyd a oedd wedi llwydo a mynd heibio i'r dyddiad defnyddio erbyn.

Cafodd Mrs Felstead ddirwy o £120 am bob trosedd gan y llys, sef cyfanswm o £600. Hefyd rhoddodd y llys orchymyn iddi dalu tâl ychwanegol o £30 a £750 o gostau gan wneud y cyfanswm yn £1,380.

Mae Tîm Iechyd yr Amgylchedd wedi erlyn Mrs Felstead cyn hyn am droseddau hylendid bwyd tebyg. O ganlyniad rhoddodd y cyngor Orchymyn Gwahardd Hylendid sydd yn ei rhwystro rhag rhedeg busnes bwyd eto.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae'r cyhoedd yn ymddiried mewn gweithredwyr bwyd ac yn eu disgwyl i gydymffurfio â'r gyfraith hylendid bwyd. Maent hefyd yn eu disgwyl iddynt gymryd camau addas i sicrhau bod y bwyd maent yn ei weini'n ddiogel.

"Yn yr achos hwn methodd y gweithredydd bwyd â chydymffurfio â safonau hylendid bwyd dro ar ôl tro. Dyna pam mae'r llys wedi rhoi gorchymyn gwahardd a fydd yn sicrhau na fydd yn cael rhedeg busnes bwyd eto.

"Hoffem atgoffa'r cyhoedd ei bod yn bwysig gwirio Sgôr Hylendid Bwyd busnesau cyn dewis bwyta allan."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu