Cyhoeddi Datblygiadau Iechyd a Gofal Newydd ar gyfer Powys gan Lywodraeth Cymru

Image of Bro Ddyfi hospital
11 Rhagfyr 2017 

Image of Bro Ddyfi hospital

Bydd trigolion Powys yn elwa o raglen newydd i gyflwyno 19 o ganolfannau iechyd a gofal integredig newydd ledled Cymru erbyn 2021.

Cyhoeddwyd y rhaglen genedlaethol gwerth £68 miliwn yr wythnos ddiwethaf gan yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ac mae'n cynnwys cynlluniau ar gyfer ailddatblygu Ysbyty Bro Ddyfi ym Machynlleth a Chanolfan Gofal Sylfaenol Llanfair Caereinion.

Meddai Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Rydym wrth ein bodd bod ein datblygiad arfaethedig yn Ysbyty Bro Ddyfi wedi'i gynnwys yn y rhaglen hon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Cyflwynwyd ein Hachos Busnes Amlinellol am gynllun gwerth £ 7.8m yn gynharach eleni.  Nod y cynllun yw ailddatblygu bloc blaen yr ysbyty i greu canolfan integredig newydd ar gyfer gofal iechyd sylfaenol, gwasanaethau gofal iechyd cymunedol a chleifion allanol, awdurdodau lleol a gwasanaethau'r trydydd sector. Bydd y cynllun hefyd yn uwchraddio ffabrig a seilwaith yr ysbyty.  Rydym yn anelu at gynnig 'siop un stop' llawer gwell i bobl ym Machynlleth a'r ardaloedd cyfagos ar gyfer eu gwasanaethau iechyd a gofal. Rydym bellach yn datblygu'r Achos Busnes Llawn i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru, ac yn amodol ar gymeradwyaeth bydd y gwaith ar y datblygiad hwn yn dechrau'r flwyddyn nesaf. "

Mae gwaith hefyd ar y gweill i ddatblygu cynllun manwl ar gyfer cyfleusterau gofal sylfaenol newydd yn Llanfair Caereinion. Y nod yw cynnig llety eang a chyfleusterau modern i gleifion a staff.  Bydd dyluniad yr adeilad yn golygu y gellir ei addasu i ddiwallu anghenion y dyfodol a darparu ystod ehangach o wasanaethau mewn lleoliad gofal sylfaenol

Meddai Dr Alun Jones-Evans o Bractis Meddygol Caereinion: "Mae'r practis yn falch iawn o'r cyhoeddiad hwn gan Lywodraeth Cymru bod cyllid wedi'i ddynodi ar gyfer datblygu canolfan gofal sylfaenol newydd yn Llanfair Caereinion. Mae hwn yn gam hanfodol yn ein hymdrechion hirsefydlog i wella'r cyfleusterau ar gyfer cleifion a staff. Byddwn yn awr yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i fynd â'r prosiect ymlaen. "

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion; "Mae hwn yn fuddsoddiad gwirioneddol gadarnhaol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal yng ngogledd Powys. Bydd y cynlluniau arfaethedig i foderneiddio Ysbyty Bro Dyfi trwy ddatblygu canolfan integredig yn cefnogi ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd i drigolion Machynlleth a Bro Ddyfi.

"Hefyd, bydd y cynnig i ddatblygu canolfan gofal sylfaenol newydd yn Llanfair Caereinion yn gyfleuster iechyd a gofal hanfodol i'r gymuned, yn enwedig o ystyried yr her o gael mynediad at wasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel mewn lleoliad gwledig."

Ychwanegodd Carol Shillabeer: "Gyda'i gilydd bydd y cynlluniau hyn yn ein helpu i  wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Powys Iach a Gofalgar.  Bydd y cynlluniau yn adeiladu ar y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru o fuddsoddiad cyfalaf gwerth £3m yn Ysbyty Llandrindod fel rhan o gynllun mwy gwerth £6.5m sydd eisoes wedi arwain at agor Canolfan Geni newydd yn gynharach eleni.  Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Chyngor Sir Powys a'r cymunedau lleol i ddatblygu rhagor o gynlluniau yn y dyfodol."

Bydd rhaid cytuno ar yr achosion busnes llwyddiannus gan y byrddau iechyd lleol cyn dechrau adeiladu pob un o'r pedwar ar bymtheg o gynlluniau ledled Cymru.  Disgwylir cyflawni'r cynlluniau erbyn 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu