Busnes Salon yn cael dirwy am dorri cyfraith gwastraff

Black bin bags
12 Rhagfyr 2017 

Black bin bagsMae busnes yn Y Trallwng wedi cael dirwy o dros £550 am fethu â chael gwared â gwastraff masnachol yn iawn ar ôl cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys.

Nawr mae Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn rhybuddio busnesau y gallan nhw gael eu herlyn hefyd os nad ydynt yn cael gwared ar eu gwastraff masnachol a'i ailgylchu'n gywir.

Ymddangosodd Julia Cork o Sun Kissed Salon yn Y Trallwng o flaen Llys Ynadon Llandrindod ar ddydd Mercher, 6 Rhagfyr. Plediodd yn euog o dorri Adran 34 y Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd am fethu â chyflwyno papurau trosglwyddo gwastraff pan ofynnodd y cyngor i'w gweld yn ôl y gyfraith.

Clywodd yr Ynadon i swyddogion gorfodi gwastraff y cyngor ddechrau archwiliad ar ôl darganfod gwastraff oedd wedi'i waredu'n anghywir. Roedd tystiolaeth yn cysylltu'r ysbwriel â Sun Kissed Salon yn Y Trallwng. Rhoddodd y Cyngor rybudd cyfreithiol i'r salon yn gofyn am dystiolaeth ysgrifenedig a oedd yn profi sut roedden nhw'n cael gwared â'u gwastraff.

Serch hyn nid oeddynt yn gallu cyflwyno'r papurau perthnasol yn dangos sut roedden nhw'n cael gwared ar eu gwastraff masnachol yn gyfreithlon. Felly roedd rhaid i'r cyngor gymryd camau priodol.

Rhoddodd Ynadon ddirwy i Ms Cork o £150 am y drosedd a'i gorchymyn i dalu costau o £375 a thâl ychwanegol dioddefwyr o £35, gan roi cyfanswm o £560.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Gwastraff masnachol yw gwastraff neu ddeunydd ailgylchu sy'n cael ei gynhyrchu gan fusnes. Felly mae ganddyn nhw ddyletswydd gyfreithiol i ofalu eu bod yn cadw, cludo a gwaredu eu gwastraff masnachol mewn modd proffesiynol. Nid yw defnyddio'r gwasanaeth cartref yn anghyfreithlon yn dderbyniol, neu yn waeth byth tipio'r ysbwriel yn anghyfreithlon.

"Fel llysgenhadon ymgyrch 'right Waste, right Place' rydym eisiau helpu busnesau bach i gydymffurfio â'r gyfraith gwastraff. Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn diogelu iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd. Hefyd mae'n sicrhau bod pobl yn rhoi eu gwastraff yn y lle cywir.

"Fodd bynnag, byddwn yn erlyn y rhai sy'n anwybyddu'r gyfraith. Gobeithio y bydd yr achos hwn yn atgoffa busnesau i gael gwared â'u gwastraff masnachol yn y ffordd iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu