Safonau masnach yn erlyn dyn oedd yn gwerthu nwyddau ffug

Image of counterfeit goods
13 Rhagfyr 2017 

Image of counterfeit goodsMae Cyngor Sir Powys wedi rhybuddio y gallai masnachwyr ac unigolion sy'n penderfynu gwerthu nwyddau ffug dros y we wynebu camau cyfreithiol gyda chosbau mawr. Gallen nhw hefyd golli'r holl arian a wnaethon nhw drwy eu gweithgareddau troseddol.

Rhoddodd y Gwasanaeth Safonau Masnach y rhybudd ar ôl erlyn unigolyn yn llwyddiannus yn y llys yr wythnos hon am gynnig nwyddau ffug yr oedd wedi eu prynu i'w gwerthu ymlaen.

Plediodd David Gospel, sydd bellach yn byw yn Birmingham ond o'r Trallwng gynt, yn euog i bum trosedd dan Ddeddf Nodau Masnach 1994 yn Llys Ynadon Llandrindod ar ddydd Mercher, 6 Rhagfyr. Cafodd ei ddedfrydu i orchymyn cymunedol am ddeuddeng mis.

Fe'i roddwyd ar brawf am 15 awr a'i orchymyn i wneud 80 awr o waith di-dâl a chyfrannu £500 tuag at gostau'r cyngor o £1,975. Hefyd roedd rhaid iddo dalu tâl dioddefwyr ychwanegol ar ôl ple euog cynnar.

Eglurodd Robert Brown, cyfreithiwr ar ran yr erlyniaeth eu bod wedi dwyn yr achos ar ôl archwiliad gan swyddogion Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor. Cawson nhw eu galw gan Heddlu Dyfed Powys ar ôl iddyn nhw stopio Gospel ar y ffordd ar ddiwedd mis Hydref 2016.

Darganfyddodd yr Heddlu nwyddau yr oedden nhw'n amau oedd yn ffug yn ei gerbyd a oedd yn cynnwys dillad ac esgidiau gan fwyaf. Daethon nhw o hyd i fwy o nwyddau yn ei gartref yn Y Trallwng mewn archwiliad dilynol.

Cafodd swyddogion safonau masnach wybod bod Gospel wedi cynnig y nwyddau ar safleoedd  cyfryngau cymdeithasol amrywiol. Yn ôl pob tebyg roedd e'n bwriadu gwerthu'r dillad ac esgidiau ffug. Mae'r tîm Safonau Masnach wedi atafaelu'r holl gynnyrch a chafwyd bod popeth yn ffug.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rydym yn cefnogi busnesau cyfreithlon a threthdalwyr drwy dargedu'r economi anghyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys unigolion sy'n prynu a gwerthu nwyddau ffug. Nid oes ganddynt barch tuag at fasnachwyr y sir wrth iddyn nhw geisio ansefydlogi'r economi leol.

"Mae angen i ni gymryd camau llym wrth fynd i'r afael ar gynnyrch ffug a hyrwyddo masnachu teg yn ein cymunedau. Byddwn yn mynd ag elw oddi ar bobl sy'n ymhél â gweithgareddau troseddol.

"Byddwn yn parhau i gefnogi hawliau eiddo deallusol ein busnesau lleol, y gymuned fusnes ehangach a diogelwch y cyhoedd yn gyffredinol."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar faterion Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Rydym wedi sylwi bod rhai'n cael eu temtio i fewnforio llawer o gynnyrch o safleoedd ocsiwn cyfanwerthu yn y dwyrain pell. Fel arall maen nhw'n mynd i warysau yn y Deyrnas Unedig i swmp-brynu gan bobl amheus gan feddwl y byddan nhw'n gwneud elw mawr. Mae ein harchwiliadau'n dangos yn glir bod nwyddau ffug yn mynd a dod trwy rhai o'r cadwyni cyflenwi hyn.

"Yn aml iawn mae nwyddau ffug yn gallu bod yn beryglus yn enwedig rhai trydan a harddwch. Hefyd bydd dillad ac esgidiau yn israddol i'r hyn fasech chi'n ei weld yn y siopau.

"Rydym yn dod ar draws unigolion sydd am wneud elw a dim byd arall. Dydyn nhw ddim yn gwybod llawer am y cynnyrch maen nhw'n ei brynu neu'i fewnforio neu ychwaith am gadwyni cyflenwi cyfreithlon. Dydyn nhw ddim yn gwybod am y cynnyrch gwreiddiol neu ddiogelwch y pethau maen nhw'n eu gwerthu. Dydyn nhw ddim yn poeni am yr effaith maen nhw'n ei chael ar fasnach gyfreithlon. Byddwn ni'n difa'r arferion hyn trwy addysg a gorfodaeth.

"Rydym yn cadw golwg ar weithgareddau cynnyrch ffug llawer mwy erbyn hyn. Basen ni'n gofyn i bobl sy'n defnyddio gwefannau gwerthu a phrynu i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i ni am werthwyr amheus trwy gysylltu ar y ffôn neu'r we. Fel arall, ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111. Fyddwn ni ddim wedi llwyddo i erlyn yn yr achos hwn heb gefnogaeth Heddlu Dyfed Powys. Hoffen ni ddiolch i swyddogion tîm plismona'r priffyrdd a'r uned gudd-ymchwil."

Gallwch chi gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn Aberhonddu ar 01874 623420; Llandrindod ar 01597 826032 neu'r Drenewydd ar 01686 617524. Fel arall anfonwch e-bost i trading.standards@powys.gov.uk neu ewch i https://cy.powys.gov.uk/safonaumasnach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu