SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dedfryd o garchar wedi'i ohirio i gwmni busnes bwyd

Image of a filthy door
13 Rhagfyr 2017 

Image of a filthy door

Mae cwmni busnes bwyd a dorrodd cytundeb cau gwirfoddol wedi cael ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar wedi'i ohirio ar ôl cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys.

Ymddangosodd Dilshad Miah sy'n rhedeg busnes bwyty Bilash yn Llanfair-ym-Muallt, gerbron Llys Ynadon Llandrindod wythnos diwethaf (dydd Mercher 6 Rhagfyr) ar ôl cael ei erlyn gan Dîm Iechyd yr Amgylchedd y cyngor.

Plediodd Mr Miah yn euog i saith trosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd a Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) gan gynnwys:

1. Methu sicrhau mesurau digonol i reoli pla h.y. llygod mawr
2. Methu sicrhau nad oedd y bwyd yn cael ei halogi ac felly'n debygol o wneud y bwyd yn anaddas i'w fwyta ac yn berygl i iechyd;
3. Methu cadw'r sefydliad bwyd yn lân;
4. Methu cadw'r sefydliad mewn cyflwr da;
5. Methu sicrhau fod nwyddau, ffitiadau a chyfarpar sy'n dod i gyswllt â bwyd yn cael eu glanhau'n iawn a'u diheintio lle bo'r angen er mwyn osgoi llygredd;
6. Methu llunio, gweithredu a chynnal trefniadau parhaol i reoli diogelwch bwyd yn ôl egwyddorion HACCP; a
7. Methu cofrestru fel Sefydliad Busnes Bwyd gyda'r Awdurdod Lleol.

Clywodd Ynadon y cynhaliwyd ymweliad hylendid bwyd dirybudd ar y safle ar 24 Awst 2016 ar ôl i dîm iechyd yr amgylchedd dderbyn cwyn am aroglau drwg o'r bwyty.

Sylwodd Arolygwyr ar nifer o beryglon oedd ar fin digwydd i iechyd, gan gynnwys llygod mawr yn yr ardaloedd prosesu a storio bwyd, aroglau cryf o anifail trig a phecynnau bwyd wedi'u cnoi.

Roedd llygod wedi cnoi trwy'r waliau i gyrraedd y safle ac roedd llwybrau llygod i'w gweld yn amlwg o fynedfeydd, gan gynnwys dros sach mawr o reis wedi'i gnoi ar y wal.

Yn ôl swyddogion iechyd yr amgylchedd, roedd y gegin a'r ystafelloedd prosesu a storio bwyd gerllaw'n fudr iawn, gan gynnwys y nwyddau a'r ffitiadau a ddaeth i gyswllt â bwyd.  Gwelwyd baw, saim a gweddillion bwyd ar y llawr, y waliau, y gosodiadau a'r ffitiadau, gan gynnwys o dan wynebau paratoi bwyd, ar silffoedd ac ar gyfarpar bwyd ac unedau storio.

Ar adeg yr ymweliad, nid oedd Mr Miah ar gael.  Cytunodd y person â chyfrifoldeb i gau'r safle'n wirfoddol ar unwaith er mwyn cael gwared ar y llygod, atal plâu yn y dyfodol ac i lanhau a diheintio'r safle'n drwyadl.

Ond pan ddychwelodd swyddogion i Lanfair-ym-Muallt y prynhawn hwnnw i sicrhau fod y safle ar gau, gwelwyd eu bod wedi torri'r cytundeb gan fod y goleuadau ymlaen a gellid gweld pobl yn coginio heb unrhyw arwyddion yn datgan fod y safle ar gau.

Erbyn hyn roedd Mr Miah yno a dywedodd wrth y swyddog bod ganddynt gytundeb i reoli pla a'i orchymyn i adael mewn ffordd annymunol iawn.  Gadawodd y swyddog.

Aeth swyddogion nôl i'r safle gan esbonio a dangos i Mr Miah pa mor ddifrifol oedd yr amodau.

Clywodd Ynadon fod Mr Miah wedi dewis i gau'r safle'n wirfoddol, gan arwyddo cytundeb a gofyn i gwsmeriaid adael y safle a gorffen coginio bwyd.  Rhoddodd rybudd ar y drws yn dweud fod y safle ar gau.  Gofynnwyd i gwmni difa pla ddod y diwrnod canlynol am hanner dydd a chytunodd swyddogion i ddod nôl y prynhawn hwnnw i asesu'r sefyllfa.

Am 9.40 pm y noson honno, ymwelodd swyddog â'r safle i sicrhau ei fod ar gau.  Roedd yn ymddangos fod y drws blaen wedi cloi a'r goleuadau i ffwrdd, ond roedd pobl yn bwyta yno.  Gwrthododd y gweinydd adael i'r swyddog ddod mewn, ond dywedwyd wrth y bobl oedd yn bwyta na ddylai'r bwyty fod ar agor oherwydd achos o lygod mawr.  Mynnodd y cwsmeriaid fod y drws yn cael ei agor a daeth y swyddog i mewn.

Derbyniodd dedfryd o 16 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 12 mis a'i orchymyn i wneud 100 awr o waith di-dâl.  Bydd rhaid iddo hefyd dalu £1,500 o gostau a £115 o ordal i ddioddefwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae cyfrifoldeb ar fusnesau bwyd sy'n gwerthu bwyd i'r cyhoedd i sicrhau fod eu safleoedd yn cydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd ac nad ydynt yn peryglu iechyd y cyhoedd.

"Nid yn unig y mae torri cytundeb cau gwirfoddol ar fin peryglu iechyd y cyhoedd, ond mae'n dangos difaterwch llwyr at reolau hylendid bwyd sydd yno i gadw pobl yn ddiogel.

"Roedd agwedd Mr Miah at y safonau hyn yn siomedig iawn, i'r fath raddau lle bu rhaid i swyddogion gymryd camau brys i atal perygl i iechyd.  Mae'n ddychrynllyd meddwl am lygod mawr yno, ac mae'n hollol annerbyniol.  Mae'r llygod hyn yn cario afiechydon difrifol sy'n gallu cael eu trosglwyddo i bobl trwy fwyd.

"Dylai pob busnes bwyd yn y sir gymryd sylw o'r cosbau maen nhw'n ei wynebu wrth fethu cydymffurfio â rheolau hylendid bwyd.

"Mae'r achos hwn yn tynnu sylw at yr angen i fusnesau bwyd ddangos eu sgôr Hylendid Bwyd yn gywir.  Hoffwn atgoffa aelodau o'r cyhoedd i ofyn beth yw'r sgôr hylendid bwyd cyn dewis mynd i fwyta allan neu brynu bwyd."

Os oes gennych unrhyw bryderon am fusnes bwyd yn eich ardal chi, cysylltwch â gwasanaeth iechyd yr amgylchedd ar 01597 827467.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu