SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau i Ysgolion Powys

Translation Required:

classroom
20 Rhagfyr 2017 

classroom

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith mewn egwyddor i gynlluniau uchelgeisiol gan Gyngor Sir Powys i fuddsoddi bron i £114m yn ysgolion y sir dros y blynyddoedd nesaf.

Dan gynlluniau a gyflwynwyd dan Raglen Llywodraeth Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif, fe allai'r sir weld gwaith gwella sylweddol i ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig y sir fel rhan o gyd-fenter lleol a fydd ar waith rhwng 2019-2025/26.

Rhan allweddol o'r cais fydd buddsoddiad sylweddol yng ngwasanaethau addysg yn ardal Y Drenewydd er mwyn gwella'r cyfleusterau i ddisgyblion sy'n agored i niwed yn Ysgol Cedewain ac Ysgol Brynllywarch, Ceri.

Mae 110 o ddisgyblion rhwng 2 - 19 oed yn Ysgol Cedewain, sydd ag amrywiaeth o anghenion dysgu ychwanegol sydd angen addysgu, gofal, cyfleusterau cymorth a chyfarpar arbenigol.  Mynegwyd pryder am gyflwr presennol adeiladau'r ysgol a'r angen i fuddsoddi er mwyn gwella'r cyfleusterau i ddisgyblion sy'n agored i niwed.

Bydd rhai o ysgolion cynradd y dref hefyd yn elwa o fuddsoddiad, yn ogystal â chynlluniau i ddatblygu ysgol Gymraeg pob oed i rai 4 - 18 oed yn y dref.

Mae'r Cyngor Sir wedi cael clywed bod y cais am £113.9m o raglen Band B wedi derbyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru mewn egwyddor, yn dibynnu ar dderbyn achosion busnes unigol derbyniol ar elfennau penodol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Dyma gyfle i wella'r seilwaith i ddisgyblion sydd fwyaf agored i niwed.  Ynghyd â Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Iechyd a'n cymunedau ni, rydym am greu gweledigaeth newydd i'r Drenewydd ac rydym yn hyderus y bydd y cynlluniau uchelgeisiol hyn yn dwyn ffrwyth ac yn cael effaith bositif iawn ar economi Powys a lles ein dinasyddion."

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys arian i wella adeiladau ysgolion cynradd yn Aberhonddu ac i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghanolbarth Cymru.    Bydd y cynlluniau hefyd yn cynnwys arian i adnewyddu neu ad-drefnu ysgolion yn rhannau eraill y sir, yn dibynnu ar yr angen.

Fe allai'r datblygiad yn Y Drenewydd, tref fwyaf y sir, gynnwys prosiectau cyfalaf cyffrous gyda phartneriaethau cyhoeddus megis Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o raglen adeiladu sylweddol, gyda'r posibilrwydd o wella darpariaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dref a'r cylch.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu