Cyfle i roi barn am y Powys y dymunwn ei gael

Image of a man walking on a hillside
16 Ionawr 2018 

Image of a man walking on a hillside

Mae trigolion ar draws y sir yn cael eu gwahodd i gyflwyno'u barn ar gynllun drafft sy'n anelu at wella llesiant unigolion, cymunedau a'r sir gyfan erbyn 2040.

Mae'r cynllun, sy'n rhaid ei gyhoeddi'r Gwanwyn hwn dan ddeddfwriaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn nodi 15 o gamau llesiant allweddol sy'n anelu at ddarparu gwell band eang, gwell gwasanaethau iechyd meddwl a theithio o gwmpas Powys ar gyfer trigolion Powys.

Dywedodd y Cyng. Rosemarie Harris, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys sydd wedi cynhyrchu'r cynllun: "Mae'r cynllun hwn yn rhoi manylion o'r Powys ry'n ni am ei weld erbyn 2040 ac mae ganddo 15 o gamau llesiant wedi'u rhestru ac a ddewiswyd fel y prif flaenoriaethau dros y tair blynedd nesaf.  Dewiswyd y camau ar ôl llawer o ymchwil ac ymgynghori â phreswylwyr.  Gosododd y preswylwyr y pynciau yn y drefn a oedd yn eu barn hwy yn allweddol i wella eu llesiant a llesiant eu cymunedau. 

"O gynnig mwy o brentisiaethau i bobl ifanc i ddiogelu ein hamgylchedd ac edrych ar opsiynau ar gyfer ynni gwyrdd a thwristiaeth antur i roi hwb i'n heconomi, ry'n ni'n awyddus i ofyn unwaith eto os oes gennym y pethau cywir wedi'u rhestru cyn i ni symud ymlaen i'w rhoi ar waith."

Mae'r Ddeddf yn rhoi pwyslais ar gydweithio rhwng partneriaid allweddol yn y sector cyhoeddus i roi hwb i lesiant gyda chefnogaeth yr asiantaethau gwirfoddol a phartneriaid eraill - fel Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Gallwch gyflwyno eich barn ar www.powys.gov.uk/dweudeichdweud hyd at ddydd Sul 11 Chwefror 2018.

Mae swyddogion ymgysylltu wedi bod yn cynnal sesiynau taro heibio a byddant yn parhau i gynnal y sesiynau hyn mewn llyfrgelloedd ac yn ymweld â grwpiau cymunedol i glywed oddi wrth gymaint o bobl ag sy'n bosibl.  Gall grwpiau sydd â diddordeb gysylltu trwy anfon neges at consultation@powys.gov.uk 

Mae'r dyddiadau ar gyfer sesiynau taro heibio mewn llyfrgelloedd ac archfarchnadoedd fel a ganlyn: 
• Dydd Mercher 17 Ionawr yn Llyfrgell Trefaldwyn 3 - 5pm
• Dydd Gwener 19 Ionawr yn y Neuadd Les, Ystradgynlais 10 - 12 canol dydd 
• Dydd Llun 22 Ionawr yn Llyfrgell Machynlleth 10am - 12 canol dydd
• Dydd Llun 22 Ionawr yn Llyfrgell Y Trallwng 4.30 - 6.30pm
• Dydd Mawrth 23 Ionawr yn Llyfrgell Llanfair Caereinion 10am - 1pm 
• Dydd Mawrth 23 Ionawr yn Llyfrgell y Drenewydd 2 - 4.30pm
• Dydd Mawrth 23 Ionawr yn Llyfrgell Llanandras - 10 - 11am
• Dydd Mercher 24 Ionawr yn Tesco, Llandrindod 9.30am - 12.30pm 
• Dydd Mercher 24 Ionawr yn y Neuadd Les, Coelbren 11am - 12 canol dydd 
• Dydd Iau, 25 Ionawr yn y Llyfrgell Ystradgynlais 10 - 11am
• Dydd Iau, 25 Ionawr yn y Neuadd Les Abercraf 11am - 12 canol dydd
• Dydd Sadwrn, 27 Ionawr yn y Co-op Llanfair-ym-Muallt (siop uchaf y dref)  10am - 12 canol dydd
• Dydd Iau 1 Chwefror yn Llyfrgell Tref-y-clawdd - 2 - 3pm
• Dydd Sadwrn 3 Chwefror yn Tesco, Ystradgynlais 1 - 3pm
• Dydd Llun 5 Chwefror yn Ionawr yn Llfrgell Rhaedr 2 - 4pm
• Dydd Mawrth 6 Chwefror yn Llyfrgell Aberhonddu - 1pm - 3pm 
• Dydd Gwener 9 Chwefror yn Tesco, Llandrindod  (all day)

Gall pobl alw heibio Gorsaf Dân y Drenewydd a Llandrindod unrhyw bryd rhwng 9am - 5pm, Dydd Llun i ddydd Gwener i roi eu barn ar y cynllun.

Bydd y tair sesiwn taro heibio yn y Neuaddau Lles yn Ystradgynlais yn cael eu rhedeg gan Heddlu Dyfed Powys cyn belled â nad oes unrhyw argyfyngau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu