SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad ar Gynllun Gwella Gwasanaethau Plant

Image of the Care Inspectorate for Wales logo
17 Ionawr 2018 

Image of the Care Inspectorate for Wales logo

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno Cynllun Gwella i ymateb i argymhellion a gafwyd mewn adroddiad gan Arolygwyr ar wasanaethau plant.

Mae'r cyngor yn llwyr dderbyn canfyddiadau'r adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru (yr hen Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru) ym mis Hydref a rhybudd wedi hynny gan Lywodraeth Cymru.

Wrth ymateb i'r canfyddiadau, lluniodd y cyngor gynllun gwella o fewn yr amserlen o 90 diwrnod.  Roedd yn ymateb helaeth i argymhellion yr adroddiad  ac yn briodol i faint yr her sy'n wynebu'r cyngor, gan gynnwys sefydlu Bwrdd Gwella, penodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phennaeth Gwasanaethau Plant a lansio ymgyrch eang i recriwtio gweithwyr cymdeithasol a staff eraill.

Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, ddatganiad ysgrifenedig yn diweddaru Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Dywedodd fod y cyngor wedi cydymffurfio â'r camau a nodwyd yn yr hysbysiad rhybuddio.  Yn ei farn ef, trwy'r cynllun gwella, mae'r cyngor wedi pennu ei ymrwymiad strategol i wella gwasanaethau diogelu ac amddiffyn plant ym Mhowys.  Ond ychwanegodd bod angen gwneud gwaith pellach i ddehongli agwedd tymor canolig a  hir y cynllun at welliant parhaus.

Cyfeiriodd y Gweinidog at waith monitro 3 diwrnod a gynhaliwyd gan AGGCC ym mis Rhagfyr.  Mae canfyddiadau'r ymweliad hwnnw wedi dangos arwyddion gwella cynnar, gyda pheth tystiolaeth o arferion gwell a sawl maes lle mae trefniadau ymarferol newydd yn eu lle, ond sydd eto i'w sefydlu'n llwyr.  Ers hynny mae AGGCC wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Powys yn tynnu sylw at feysydd sydd angen sylw pellach ac yn gofyn iddynt gael eu cynnwys yn y Cynllun Gwella newydd.  Er ei fod yn hapus gyda'r newidiadau sy'n digwydd, dywedodd y Gweinidog ei fod yn benderfynol o gadw llygad barcud ar Wasanaethau Plant Powys trwy gyflwyno hysbysiad rhybuddio o'r newydd sy'n cynnwys camau ychwanegol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae'r cynllun gwella'n sail ar raglen newid dros dair blynedd.  Ein nod yw symud Powys o'i sefyllfa bresennol i sefyllfa o gryfder go iawn a pherfformiad canmoladwy.  Bydd hyn wrth gwrs yn gofyn am ymdrech sylweddol ac rydym yn realistig am yr her sydd o'n blaenau.

"Bydd yn cymryd amser ac adnoddau i ad-drefnu Gwasanaethau Plant a bydd y rhaglen hon yn cael ei hadlewyrchu yn yr ail gynllun gwella sydd i'w gyflwyno i arolygwyr ar 7 Chwefror.

 

"Rydym yn derbyn datganiad ysgrifenedig y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant ac rydym yn ddiolchgar iddo a'i swyddogion am gefnogi'r cyngor sir dros y cyfnod hwn", ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu