SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Panel yn rhoi sylw i braesept arfaethedig yr heddlu

police map
19 Ionawr 2018 

police mapBYDD praesept arfaethedig Heddlu Dyfed-Powys yn destun craffu yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn 2018.

Bydd aelodau'r Panel yn cyfarfod yn swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion yn Aberaeron ar 26 Ionawr i drafod y praesept ac i herio'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn ynghylch ei gynlluniau cyllidebol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Mae'r panel yn cynnwys aelodau a enwebwyd gan bedwar Cyngor rhanbarth yr heddlu a dau aelod annibynnol, ac mae ganddynt y pwer i gymeradwyo neu roi feto ar benderfyniadau ynghylch materion fel praesept treth y cyngor. 

Caiff plismona lleol ei ariannu gan grant o'r Swyddfa Gartref yn ogystal â chyfraniadau gan y cyhoedd drwy Dreth y Cyngor, sy'n cael ei adnabod fel praesept yr heddlu.

Yn ystod y cyfarfod bydd Mr Llywelyn yn rhoi gwybod i'r panel am ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar gyllido'r heddlu.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel: "Bydd yn ddiddorol clywed beth mae'r Comisiynydd yn ei flaenoriaethu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, a byddwn yn awyddus i sicrhau bod y cynlluniau hyn o fudd i bobl Dyfed-Powys.

"Rydym yn ymwybodol o'r baich cynyddol y mae trethi yn ei osod ar aelwydydd a byddwn eisiau sicrwydd bod trigolion rhanbarth yr heddlu yn cael gwerth am arian."

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyfarfod bob tri mis.

Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r wasg a'r cyhoedd ac os cânt ganiatâd ymlaen llaw gan y Cadeirydd gall pobl ofyn cwestiynau neu wneud datganiad ynghylch mater sy'n cael ei ystyried gan y panel, ac eithrio materion personél.

Dylid cyflwyno cwestiynau o flaen llaw, naill ai'n ysgrifenedig neu drwy wefan y panel www.panelheddluathroseddudp.cymru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu