1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cwestiynau i'r Comisiynydd am gymorth awyr yr heddlu

Image cynrychioli Cwestiynau i'r Comisiynydd am gymorth awyr yr heddlu
19 Ionawr 2018 

police mapMae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn cael ei holi ynghylch yr hyn y mae'n ei wneud i sicrhau bod Dyfed-Powys yn cael y cymorth angenrheidiol gan Wasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu.

Dyma un o'r cwestiynau a gyflwynir iddo gan aelodau o Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn eu cyfarfod yr wythnos nesaf.

Dywedodd yr Athro Ian Roffe, aelod annibynnol ac is-gadeirydd y panel, y gallai pobl ddod i'r casgliad, yn sgil canfyddiadau adroddiad diweddar ar gymorth awyr yr heddlu, nad yw Heddlu Dyfed-Powys yn cael gwerth am arian gan y gwasanaeth nac yn derbyn y cymorth amserol sydd ei angen arno.

Mae ef wedi cyflwyno cwestiwn i'r Comisiynydd, sy'n rhan o fwrdd rheoli Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu, yn gofyn iddo egluro'r hyn y mae'n ei wneud i wella'r gwasanaeth a dderbynnir gan Heddlu Dyfed-Powys.

Mae hefyd yn gofyn i'r Comisiynydd gadarnhau pa gamau y mae'n eu cymryd i archwilio ffynonellau cymorth awyr eraill, o ystyried bod yna ganolfan ragoriaeth ar gyfer defnyddio dronau di-griw yn Aber-porth yng Ngheredigion.

Nid dyma'r unig gwestiwn y mae'r Comisiynydd yn ei wynebu.

Mae Cadeirydd y panel y Cynghorydd Alun Lloyd Jones yn gofyn beth mae pobl Dyfed-Powys yn ei gael yn gyfnewid am danysgrifiad gwerth £20,000 y flwyddyn i Gymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu.

Ac mae'r Cynghorydd Keith Evans am gael gwybod beth mae'r Comisiynydd yn ei wneud i geisio addysgu pobl ifanc am effeithiau alcohol a chyffuriau, ac yn benodol p'un a yw'r materion sy'n codi yng Ngheredigion yn fwy nag mewn unrhyw ranbarth arall yn ardal yr heddlu.

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i fod i gwrdd am 10.30am ar 26 Ionawr yn swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion yn Aberaeron, ac mae croeso i aelodau o'r cyhoedd a'r wasg ddod i'r cyfarfod.

Gall aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiynau yn ogystal â'r panel, ond dylid eu cyflwyno o flaen llaw, naill ai'n ysgrifenedig neu drwy wefan y panel www.panelheddluathroseddudp.cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu