SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyllideb 2018/2019

Money
26 Ionawr 2018 

MoneyBydd trigolion Powys yn gweld cynnydd uwchlaw chwyddiant yn nhreth y cyngor eleni. Bydd y Cabinet yn ystyried cynnydd o 5% ddydd Mawrth nesaf.

Bydd y cynnydd o 5% yn cynhyrchu £3.5 miliwn ychwanegol, a fydd yn talu'n rhannol am fuddsoddi £12.8 miliwn yn fwy mewn gwasanaethau hanfodol i blant a'r henoed, yn ôl cabinet y cyngor.

Mae hyn yn golygu cost o £56.63 ychwanegol am y flwyddyn ar gyfartaledd i berchennog eiddo Band D a dyma'r ffigwr y mae'r cabinet yn ei argymell i'r cyngor llawn. Byddai £1189.20 y flwyddyn yn cael ei godi mewn Treth y Cyngor ar eiddo ym Mand D. Nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys praeseptau'r cynghorau tref a chymuned a'r heddlu. 

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae'r cyngor yn wynebu heriau sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn sgil gofynion uwch a phwysau ariannol, ond ry'n ni wedi ymrwymo i ailadeiladu ein gwasanaethau Plant ac Oedolion trwy'r buddsoddiad ychwanegol hwn a mynd i'r afael â methiannau yn y dyfodol. Rhaid i ni amddiffyn y rheiny sydd â'r lleiaf o allu i ofalu amdanyn nhw'u hunain. Bydd £1 miliwn hefyd yn cael ei roi i Ysgolion i'w helpu i ymdrin â phwysau chwyddiant.

"Bydd Powys, ynghyd â naw cyngor arall, yn gweld toriadau yn y cyllid a gaiff oddi wrth Lywodraeth Cymru fis Ebrill. Mae angen 2.4% o gynnydd yn Nhreth y Cyngor ym Mhowys i wneud yn iawn am bob 1% o doriad yn yr arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y 13 Awdurdod Lleol arall yn gweld cynnydd.

"Bydd cyllideb net Cyngor Sir Powys eleni yn cynyddu o £240 miliwn i £247 miliwn oherwydd y buddsoddiad hanfodol hwnnw. Ond mae diffyg o £17 miliwn yn nghyllideb £2019/20. Mae'r gweithredu y bydd ei angen yn ystod y blynyddoedd nesaf yn golygu y bydd newidiadau mawr ar draws y cyngor.

"Mae ein cynlluniau yn y dyfodol hefyd yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf ledled y sir. Mae'n bwysig ein bod yn parhau i adnewyddu'r seilwaith craidd er enghraifft ein hysgolion a'n tai. Mae cynnal y rhaglen gyfalaf yn hanfodol ar gyfer adfywio economi'r sir, yn ogystal â lleihau costau rhedeg y cyngor.

"Ar gyfartaledd, mae Treth y Cyngor ym Mhowys yr uchaf yn y drydydd safle yng Nghymru, ac rwy'n ymwybodol iawn bod fforddiadwyedd yn fater o bwys pan fydd cyflogau, i bob pwrpas wedi aros yn eu hunfan am flynyddoedd. Rhaid i ni geisio darparu hyd yn oed yn fwy o werth am arian i'n trigolion a pharhau i ofalu am ein trigolion mwyaf bregus.

''Ry'n ni'n wynebu heriau enfawr dros y blynyddoedd nesaf, ond hefyd mae yna gyfleoedd gwych i newid ein ffordd o gyflenwi'r gwasanaethau a chynorthwyo twf economaidd i helpu'n plant i gael gyrfaoedd gwych a bywydau cyffrous yma ym Mhowys," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu