SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfleoedd cyffrous ar gyfer treialu busnesau yn ardal Parc Llyn Llandrindod

Image of Llandrindod lake
2 Chwefror 2018 

Image of Llandrindod lakeMae dau gyfle cyffrous ar gael ar gyfer busnesau ym Mharc Llyn eiconig Llandrindod, yn ôl cyhoeddiad gan Gyngor Sir Powys County Council.

Cafwyd cyllid ar gyfer dau fusnes peilot fel rhan o gais llwyddiannus am grant gwerth £126,400 i'r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig sy'n cael ei noddi gan y Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y grant yn ariannu gwelliannau i'r llwybrau yn yr ardal, gwaith adfer ar gerflun enwog 'Bwystfil y Dwr' a seilwaith ar gyfer treialu dau fusnes - llogi cwch pedalo a rheoli digwyddiadau ar safle'r amffitheatr.

Bydd y busnes llogi cychod pedalo ar agor yn ystod y tymor o ddydd Sadwrn 17 Mawrth hyd ddiwedd hanner tymor mis Hydref 2018 (sef dydd Sul 4 Tachwedd). Darperir yr holl gyfleusterau a'r cyfarpar, gan gynnwys y pedalos am y cyfnod penodol hwnnw. 

Bydd yr amffitheatr wedi'i ailwampio yn cael ei uwchraddio a'i wella a bydd ynddo seddau newydd ar gyfer oddeutu 100 o bobl, gan gynnwys grisiau ar gyfer mynediad rhwydd, graean dan draed i gynorthwyo'r draeniad ac ardal llwyfan gyda strwythur tynnol a chanopi. Bydd y busnes hwnnw'n weithredol o ddydd Sadwrn 17 Mawrth i ddydd Gwener 4 Ionawr.

Disgwylir i'r gwaith gael ei orffen erbyn dechrau Mawrth a bydd yn darparu cyfle cyffrous i gynnal digwyddiadau fel dramâu, cyngherddau a phartïon.

Dywedodd y Cyng Martin Weale, Aelod Cabinet Adfywio a Chynllunio: "Mae'r ardal yn gyfleuster twristiaeth pwysig yn y dref ac yng nghanol Powys, ac mae'r grant yn cynnig hwb enfawr i'w rhagolygon busnes.

"Bydd y prosiect cyffrous hwn yn gwella ardal parc y llyn, yn cefnogi cyfleoedd busnes ac yn ysgogi datblygiadau yn y dyfodol, gan gynnwys dod â chychod yn ôl i'r llyn mewn modd na fydd yn aflonyddu ar fywyd gwyllt.

"Bydd y gwaith yn ychwanegu at y gwelliannau a gafwyd yn yr ardal dros y blynyddoedd diweddar ac yn creu ardal ymwelwyr y gallwn ymfalchïo ynddi.

"Hoffem glywed oddi wrth unrhyw fusnesau, elusennau neu grwpiau cymunedol neu fuddiant arbennig a hoffai redeg peilot yng nghyd-destun naill ai un o'r cyfleoedd hyn neu'r ddau ohonynt."

£158,000 yw cyfanswm y buddsoddiad yn y prosiect, a daw £126,400 o Gyllid yr Undeb Ewropeaidd trwy grant Llywodraeth Cymru a'r gweddill o wasanaeth adfywio'r cyngor a nawdd cyfatebol.

Mae manylion llawn am y cyfleoedd cyffrous hyn, ynghyd â gwybodaeth ynglyn â sut i wneud cais amdanynt i'w gweld ar wefan Gwasanaeth Adfywio'r Cyngor ar www.growinpowys.com

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu