Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys yn estyn ei chyfrifoldebau

Image of the Community Safety Partnership logo
6 Chwefror 2018 

Image of the Community Safety Partnership logoMae aelodau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys (PDC), yn dilyn ymgynghoriad, wedi cytuno i estyn Cylch Gorchwyl y bartneriaeth.

Bydd ymateb newydd y PDC petai digwyddiad difrifol, critigol neu o bwys yn ceisio ategu trefniadau, cynlluniau a strwythurau rheoli presennol. Fe fyddant yn galluogi unrhyw aelod partner o'r PDC i alw cyfarfod eithriadol a'i brif ddiben fyddai i gefnogi ymateb y bartneriaeth.

Bydd y penderfyniad i weithredu ymateb y bartneriaeth ar ran y PDC yn cael ei benderfynu o ran y posibilrwydd o allu cyflawni cyfraniadau ystyrlon a buddiol trwy'r PDC fel partneriaeth. Gall hyn gynnwys ymateb gan holl aelodau statudol a gwirfoddol y PDC, neu fe ellir ei gyfyngu i ddau neu ragor o aelodau'r bartneriaeth gan ddibynnu ar natur y digwyddiad a'r buddion a ddymunir.

Dywedodd Rhiannon Ivens, Prif Arolygydd Partneriaethau Strategol a Chadeirydd y PDC: "Rwyf yn falch fod y PDC yn cymryd y cam hwn ymlaen. Am gyfnod sylweddol yn awr mae protocolau gweithredu clir iawn wedi bod ar waith i reoli digwyddiadau critigol ac o bwys, ac rwy'n credu, yn awr, y gallwn gyflwyno hyn yn oed mwy mewn partneriaeth i'r cymunedau a effeithir. 

"Mae aelodau'r PDC wedi dangos cefnogaeth glir o'r dechrau ac yn parhau i wneud hynny. Rwyf felly'n falch o'r ffordd flaengar y maent wedi cofleidio hyn.

"Mae'r newidiadau yn golygu y gall unrhyw aelod o'r bartneriaeth alw ar gyfarfod o'r PDC petai digwyddiad difrifol, critigol neu o bwys er mwyn adolygu trefniadau partneriaeth sy'n bodoli eisoes a phenderfynu natur y gefnogaeth ychwanegol i'w gynnig. Gall hyn gynnwys ymgysylltu a rhoi sicrwydd ychwanegol, gwybodaeth neu ddeunyddiau arbenigol, adnoddau, cefnogaeth ariannol, adferiadau cymunedol, busnesau yn parhau ac asesu a oes unrhyw densiynau yn parhau o fewn y gymuned sydd angen ei ddatrys yn sydyn. 

"I ffwrdd o'r amgylchedd rheoli uniongyrchol, bydd y gwaith hwn yn gwella cydweithrediad a dyfeisgarwch i wneud y gorau oll y gallwn ar gyfer pobl ym Mhowys."

Dywedodd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys ac Aelod o'r Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol: "Derbyniodd y cyfrifoldeb ychwanegol hwn groeso cynnes gan holl aelodau'r bartneriaeth gan y bydd yn cynnig y cyfle i ystyried ymateb amlasiantaethol ehangach, os yn briodol, ar y cyfle cynharaf posibl.

"Rwyf wrth fy modd fod y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens wedi bod mor rhagweithiol wrth ddatblygu rôl y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu