SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyddiad cau yn agosáu

Image of Positive Pathways logo
12 Chwefror 2018 

Image of Positive Pathways logo

Rydym yn atgoffa myfyrwyr ym Mhowys bod dyddiad cau'r gystadleuaeth i hyrwyddo Powys ar fin cyrraedd.

Gwahoddwyd holl fyfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau Powys i anfon cyflwyniad ar sut y credant y gellid gwneud y sir y lle gwell.

Bydd y cystadleuwyr buddugol yn ennill gwerth £100 o docynnau yn ogystal â thanysgrifiad cylchgrawn ar gyfer eu hysgol neu goleg.

Rhoddwyd gwybod i ysgolion uwchradd a cholegau yn y sir am y gystadleuaeth eisoes, ond mae'r trefnwyr - Grwp Llwybrau Positif Powys - yn atgoffa myfyrwyr bod y dyddiad cau bron â chyrraedd.

"Mae angen y cyflwyniadau arnom erbyn 5pm ar 23 Chwefror meddai Cadeirydd y Grwp, Jackie Parker. "Mae'r gystadleuaeth yn agored i rai 14-19 oed mewn ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig yn y sir, yn ogystal â myfyrwyr Grwp Colegau NPTC a dysgwyr eraill."

Llunio cyflwyniad ar thema "Beth fyddai'n gwneud Powys yn lle mwy deniadol i bobl ifanc fyw a gweithio ynddo?" yw'r her

Esboniodd Mrs Parker: "Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu yng Ngwyl Gyrfaoedd Powys ar 7 Mawrth gan Alana Spencer, enillydd 2016 rhaglen Apprentice ar deledu'r BBC a noddwyr 'Aur' yr Wyl."

I gystadlu, bydd gofyn i fyfyrwyr lunio cyflwyniad o 10 munud i ateb y cwestiwn uchod. Gellir cyflwyno'r cais ar unrhyw fformat recordio (awdio/fideo/aml-gyfrwng/cyflwyniad PowerPoint) ond bydd angen ei anfon ar e-bost neu ei bostio at jayne.bevan@powys.gov.uk (Cyngor Sir Powys, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG) fel bod y cyflwyniad yn cyrraedd dim hwyrach na 5pm ar 23 Chwefror. Caniateir uchafswm o dri chais fesul ysgol/coleg.

Bydd Bwrdd Prosiect Llwybrau Positif Powys yn dewis rhestr fer o dri chais a bydd y rhai sy'n llunio'r tri chais hyn yn cael eu gwahodd i fynychu'r Wyl Gyrfaoedd. Bydd eu cyflwyniad yn cael ei chwarae yn yr Wyl Gyrfaoedd i'r beirniaid. Yna bydd y beirniaid yn holi tîm o ddisgyblion (caniateir uchafswm o 4 disgybl) sy'n cynrychioli'r cais.

Tlws a thystysgrifau fydd y wobr, a bydd yr ysgol fuddugol yn ennill tanysgrifiad i gylchgrawn (neu gylchgronau) bwysig ym maes addysg gwerth £200. Yn ogystal â hyn, bydd y dysgwyr buddugol yn cael gwerth £100 o docynnau a roddir gan What About Me https://www.wamwhataboutme.co.uk.

Bydd cyfle i'r tîm buddugol gyflwyno'u gwaith i Dîm Rheolwyr Cyngor Sir Powys.

Noddwyr yr Wyl eleni fydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Cambrian Training, Ysgolion Uwchradd Powys, Gyrfa Cymru, Cyngor Sir Powys, Grwp Colegau NPTC, Grwp Gweithredu Rhanbarthol Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, West Ent audio visual and event production, Compact Orbital Gears, Lanyon Bowdler Solicitors, SP Energy Networks a Kier Construction.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu