Gweinidog yn agor Llyfrgell Tref-y-clawdd

Minister officially opens Knighton Library

16 Chwefror 2018

Minister officially opens Knighton LibraryMae'r Gweinidog Diwylliant a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas AC wedi canmol prosiect pum mlynedd i wella lles pobl trwy gyfuno amryw o weithgareddau cymdeithasol, iechyd, hamdden a diwylliannol o dan yr un to.   Fe wnaeth hynny wrth agor y llyfrgell gyhoeddus o fewn canolfan gymuned Tref-y-clawdd a'r Fro ddoe. 

Ers mis Rhagfyr y llynedd, mae'r ganolfan wedi bod yn gartref i'r llyfrgell ac yn bartneriaeth lwyddiannus rhwng y pwyllgor rheoli a'r llyfrgell, gan ddiogelu dyfodol y gwasanaeth yn y dref.  Mae tîm gweithgar o wirfoddolwyr yn gweithio o fewn y ganolfan gymuned a'r llyfrgell sydd erbyn hyn yn cael ei defnyddio saith diwrnod yr wythnos gan bobl o bob oed, ac yn le cynnes a chroesawgar i'w fwynhau gan bobl y gymuned.

Gwireddwyd y cynllun trwy nawdd grant o bron i £500,000 trwy gynllun  Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, grant cyfalaf trwy gynllun Grantiau Cyfalaf Trawsnewid Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd, a nifer o grantiau eraill a chyfraniadau cyfalaf gan Gyngor Sir Powys, Cyngor Tref Tref-y-clawdd, Cymdeithas Cadetiaid ac Adfyddinoedd a Radnor Hills.

Yn croesawu'r Gweinidog i'r llyfrgelloedd oedd Karen Plant, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd a'r Fro, ac Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

Wrth agor y safle'n swyddogol, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae'n bleser cael agor llyfrgell Tref-y-clawdd yn swyddogol o fewn canolfan gymuned heb ei ail.  Mae llyfrgelloedd mor bwysig i'n cymunedau lleol ni, ac mae gwaith partneriaeth arloesol fel hyn a rhannu cyfleusterau'n un ffordd o sicrhau bod gwasanaethau'n parhau i bobl leol, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig."

Ychwanegodd: "Mae manteision i'r holl wasanaethau dan sylw wrth rannu un safle, ac rwy'n gobeithio y bydd y ganolfan ar ei newydd gwedd yn denu mwy o bobl leol i ddod i gael golwg ar y llyfrgell ac elwa o'r hyn sydd ar gael yno.  Rwy wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru'n gallu cefnogi llyfrgelloedd a bod y Gronfa Drawsnewid wedi helpu llyfrgell Tref-y-clawdd i greu canolfan lenyddol fodern a llewyrchus."

Yn dilyn ei anerchiad, diddanwyd y gynulleidfa gan Gantorion Llanfair - côr amatur gyda thua 50 o aelodau, cyn cael taith o'r adeilad yng nghwmni arweinydd y cyngor, aelodau'r pwyllgor a Kirsty Williams, Aelod Cynulliad Brycheiniog a Maesyfed.

Dywedodd Karen Plant, Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli: "Roedd gennym weledigaeth o sut a beth ddylai canolfan gymuned ei gynnig i drigolion, ac er bod y daith wedi bod yn hir, rydym wedi agor ac mae gennym raglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau i'w mwynhau."

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd, y Cynghorydd Rachel Powell: "Rydym yn ymwybodol fod trigolion Powys yn gwerthfawrogi eu llyfrgelloedd a'i fod yn fan cymdeithasu pwysig yn y gymuned.  Ar ôl ymgynghori â defnyddwyr llyfrgell Tref-y-clawdd yn 2016 ar sut i wneud arbedion, roedden nhw o blaid symud i'r ganolfan gymuned.  Felly, rwy'n falch dros ben bod hyn wedi dwyn ffrwyth ac rwy'n fawr obeithio y bydd llawer  mwy o drigolion yn defnyddio'r adnoddau gwych sydd yma.  Mae ein llyfrgelloedd ni'n trefnu gwahanol glybiau, cyfle i ddefnyddio cyfrifiaduron, adnoddau hanes teulu, cyngor, gwybodaeth ac wrth gwrs, llond lle o lyfrau da."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu