SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Caniatâd Cynllunio wedi'i roi ar gyfer adeilad ysgol newydd yng Ngharno

classroom
23 Chwefror 2018 

classroomMae cynlluniau i gryfhau ffederasiwn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Powys wedi symud gam yn nes at eu nod wrth i Gyngor Sir Powys roi cymeradwyaeth ar gyfer prosiect adeiladu yn Ysgol Carno.

Bydd y gwaith yn Ysgol Carno yn golygu na fydd angen i'r disgyblion gael eu haddysgu mewn cabanau dros dro, trwy godi adeilad ysgolion 21ain ganrif gyda darpariaeth ddynodedig i'r blynyddoedd cynnar yn gyffiniol â'r neuadd gymunedol.

Dyfarnodd Llywodraeth Cymru radd 'D' i isadeiledd yr ysgol bresennol am ei haddasrwydd.

Bydd y gwaith adeiladu'n cychwyn yn ystod tymor yr haf a'r adeilad newydd yn cael ei ddefnyddio erbyn Ionawr 2019.

Dywedodd aelod portffolio'r cabinet ar faterion ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae'r datblygiad yma'n garreg filltir arall wrth i ni ddarparu ysgol bentref newydd i Garno. Bydd yr adeilad newydd, fydd yn rhan o bartneriaeth rhwng y gymuned, yr awdurdod lleol a llywodraeth Cymru, ac yn darparu amgylchedd llawn profiadau addysgol o ansawdd i blant Carno wrth i'r ysgol baratoi i gyflenwi'r cwricwlwm newydd."

Bydd Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys yn ariannu cynlluniau gwerth £2.8m i wella safle'r ysgol ffederal yng Ngharno a Glantwymyn ar sail 50/50. Bydd yr adeilad newydd yn Ysgol Carno yn derbyn £500,000 o gyfraniad gan Gymdeithas Hamdden Carno, yn rhodd gan Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Tirgwynt.

Dywedodd Alan Humphreys ar ran Gymdeithas Hamdden Carno "Ry'n ni'n falch o fod wedi gallu defnyddio'r buddion cymunedol yma mewn ffordd unigryw ac arloesol i gefnogi prosiect gwerth chweil a fydd yn effeithio'n bositif ar blant ifanc y gymuned ehangach am flynyddoedd i'r dyfodol."

Gwrthododd Llywodraeth Cymru gais am fân waith ailwampio yn Ysgol Llanbrynmair, oherwydd bod cyflwr yr adeilad yn dda. Fodd bynnag, mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu man dynodedig ar gyfer blynyddoedd cynnar, a bydd Cyngor Sir Powys yn ariannu hwn. 

Mae ffederasiwn yr ysgol wedi bod ar waith ers 2014 gyda chorff llywodraethu unigol, un tîm arweinwyr a Phennaeth newydd, ac mae 157 o ddisgyblion ar y gofrestr ar dri safle.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu