Cyllideb 2018/19

Translation Required:

Money
26 Chwefror 2018 

Money

Mae trigolion Powys yn debygol o weld cynnydd o bump y cant yn nhreth y cyngor eleni, yn dilyn penderfyniad gan y cyngor sir yr wythnos diwethaf (Chwefror 22). Disgwylir y bydd pobl ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru yn wynebu cynnydd tebyg ym mhris treth y cyngor.

Bydd y 5% yn cynhyrchu £3.5 miliwn ychwanegol i gynorthwyo gyda'r gwasanaethau pwysicaf, a bydd hyn yn golygu cynnydd o £56.63 y flwyddyn ar gyfer eiddo cyfartalog ym mand D. Bydd yn rhaid talu £1189.20 o Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ym mand D. Nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys praeseptiau'r cynghorau tref a chymuned a'r heddlu. Bydd y cyfanswm Treth y Cyngor yn cynnwys y ffigyrau hyn hefyd pan roddir cymeradwyaeth derfynol i Dreth y Cyngor fis Mawrth. 

Dywedodd y Cyng Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Fel pob cyngor sir yng Nghymru ry'n ni'n wynebu costau cynyddol o ganlyniad i ragor o alw am wasanaethau ar adeg pan mae ein hadnoddau dan bwysau difrifol.

"Fel cyngor ry'n ni'n gyfrifol am amddiffyn y rhai mwyaf bregus, ac mae'n amlwg bod rhai o'n gwasanaethau wedi bod yn ddiffygiol. Bydd y refeniw ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i helpu i gynorthwyo â gwasanaethau allweddol, yn enwedig y gwasanaethau plant a gwasanaethau cymdeithasol oedolion. Mae'n rhaid i ni ofalu am y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas ac adfer hyder pobl yn y gwasanaethau hynny.

"Ry'n ni'n gwybod bod ein hysgolion yn wynebu amser anodd yn ariannol a bydd ein cynlluniau'n darparu £1m yn ychwanegol i'w helpu nhw gyda phwysau chwyddiant.  

"Bydd Powys, ynghyd â naw cyngor arall yn gweld toriadau ym mis Ebrill i'r cyllid a dderbynia oddi wrth Lywodraeth Cymru. Bydd angen cynnydd o 2.4% yn Nhreth y Cyngor ym Mhowys dim ond i wneud yn iawn am bob canran o doriad oddi wrth Lywodraeth Cymru - sy'n darparu 70 y cant o'n cyllid. Trethdalwyr Powys sy'n ariannu'r 30% sy'n weddill. Cymharol ychydig o awdurdodau lleol Cymru sy'n gorfod hunan-ariannu i'r lefel honno.

"Bydd ein cyllideb net eleni'n cynyddu o £240 miliwn i £247 miliwn oherwydd y buddsoddiad hanfodol hwnnw. Ond ry'n ni'n wynebu diffyg o £17 miliwn yng nghyllideb £2019/20 a bydd graddfa'r gweithredu y mae ei angen yn y blynyddoedd nesaf i gyfarfod â'r her yn ysgogi newid enfawr ar draws y cyngor.

''Allwn ni ddim fforddio'r cyngor ar ei ffurf bresennol a bydd yn rhaid i ni drawsnewid y ffordd y byddwn yn darparu gwasanaethau. Bydd yn rhaid i ni ailystyried y modd ry'n ni'n cyflenwi gwasanaethau anstatudol ac ailasesu lefel y ddarpariaeth statudol. Bydd y gwaith dan sylw'n dechrau ar unwaith. 

"Bydd ein cynlluniau yn y dyfodol yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf ymhob cwr o'r sir. Mae'n bwysig ein bod yn parhau i adnewyddu seilwaith craidd megis ysgolion a thai. Mae cynnal y rhaglen gyfalaf yn hanfodol ar gyfer adfywio economi'r sir, yn ogystal â lleihau costau rhedeg y cyngor," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu