Gweledigaeth newydd ar gyfer cludo nwyddau wedi lawnsio ar y cyd

Image of members of the Growing Mid Wales Partnership
28 Chwefror 2018 

Image of members of the Growing Mid Wales PartnershipCyflwynwyd gweledigaeth newydd ar gyfer gwella'r diwydiant cludo nwyddau ar hyd a lled y Gororau a'r Canolbarth er mwyn hybu datblygu economaidd ac effeithlonrwydd trwy lansiad ar ddydd Mercher, 21 Chwefror.

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru a Partneriaeth Menter Lleol y Gororau a gomisiynodd y strategaeth newydd, ar y cyd â Llywodraeth Cymru a chynghorau o'r ddwy ochr o'r ffin. Mae'n cynnwys argymhellion ar gyfer gwella pethau i fusnesau sy'n cludo nwyddau drwy'r rhanbarth, gwella bywydau pobl sy'n byw ar bwys ffyrdd allweddol o ran cludiant, a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd. Cyflwynir opsiynau ar gyfer y ffyrdd a'r rheilffyrdd.

Lansio'r strategaeth yn Y Trallwng yw uchafbwynt diweddaraf y bartneriaeth rhwng y naill ranbarth a'r llall, sydd wedi bod yn cydweithio ers 2016. Gan mai proses gydweithredol oedd hon, bu'r gwaith o gomisiynu a datblygu'r strategaeth yn nwylo grwp llywio oedd yn cynnwys swyddogion o'r naill ochr i'r ffin. Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn bartneriaeth sydd wedi ei chyfansoddi o gyrff cynrychiadol ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yng nghanolbarth Cymru, sef Ceredigion, Powys a de Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Is-gadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir Powys: "P'un a ydyn ni'n ystyried rhwydwaith o ffyrdd sy'n rhai un ffrwd yn bennaf, ac effaith hynny ar hyd pob taith a dibynadwyedd; yr effaith y mae cerbydau amaethyddol yn ei gael ar y rhwydwaith; neu'r tagfeydd mawr sy'n digwydd mewn llawer o'n trefi a'n pentrefi ni, mae'r darlun yn un go debyg ar y ddwy ochr o'r ffin. Yn syml iawn, mae cysylltiadau da ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd yn hanfodol i'n busnesau ni, a hefyd o ran twf yn y dyfodol ar hyd a lled y Canolbarth a'r Gororau."

Os gweithredir y cynlluniau'n llawn, rhagwelir y gallai'r strategaeth ddod â buddion gwerth o leiaf £149 miliwn i weithredwyr cerbydau nwyddau trwm. Gellid gwneud hynny drwy weithredu cyfres o welliannau ar y priffyrdd gyda'r nod o greu mwy o gyfleoedd i oddiweddyd yn ddiogel, lliniaru ar dagfeydd ac ailwampio rhai mannau allweddol fel y gall cerbydau nwyddau trwm 44 tunnell gyrraedd pob rhan o'r rhwydwaith cludiant.

Parhaodd y Cynghorydd Harris trwy ddweud: "Roedd hi'n gwneud perffaith synnwyr, felly, i weithio ar y cyd ar y strategaeth hon, gan ymgynghori â busnesau megis cwmnïau cludo nwyddau a'n cymunedau lleol i feithrin gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n rhwystro twf economaidd yn y ddwy ardal, a'r ffyrdd y gallwn gydweithio i oresgyn y rhwystrau hynny."

Yn ystod y drefn ymgynghori cafwyd cyfraniadau gan amrywiaeth helaeth o fusnesau a chynghorau lleol drwy arolygon ar-lein, gweithdai i fusnesau yn Llwydlo a'r Drenewydd, a chyfweliadau dros y ffôn â chyflenwyr nwyddau, cwmnïau cludiant ffyrdd, rheolwyr seilwaith a gwneuthurwyr polisïau.

Gellir gweld copi o'r Strategaeth Cludo Nwyddau Gororau a Chanolbarth Cymru drwy fynd i www.tracc.gov.uk/index.php?id=137&L=1 neu www.powys.gov.uk/cy/democratiaeth/sut-maer-cyngor-yn-gweithio-mewn-partneraeth/tyfu-canolbarth-cymru/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu