SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Gyllideb 2018/19

Translation Required:

Money
9 Mawrth 2018 

MoneyBydd trigolion Powys yn wynebu codiad o bump y cant yn nhreth y cyngor yn dilyn penderfyniad gan y cyngor sir heddiw (8 Mawrth).

Bydd y 5% yn cynhyrchu £3.5 miliwn ychwanegol i gynorthwyo gyda'r gwasanaethau pwysicaf, a bydd hyn yn golygu cynnydd o £56.63 y flwyddyn ar gyfer eiddo cyfartalog ym Mand D.  Bydd yn rhaid talu £1189.20 o Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ym Mand D.  Nid'r ffigwr hwn yn cynnwys praeseptiau'r cynghorau tref a chymuned a'r heddlu.

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid: "Fel pob cyngor sir yng Nghymru ry'n ni'n wynebu costau cynyddol o ganlyniad i ragor o alw am wasanaethau ar adeg pan mae ein hadnoddau dan bwysau difrifol.

"Fel cyngor, ry'n ni'n gyfrifol am amddiffyn y rhai mwyaf bregus, ac mae'n amlwg bod rhai o'n gwasanaethau wedi bod yn ddiffygiol yn ddiweddar.  Bydd y refeniw ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo prif wasanaethau, yn enwedig gwasanaethau plant a gwasanaethau cymdeithasol oedolion.  Mae'n rhaid i ni ofalu am y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas ac adfer hyder pobl yn y gwasanaethau hynny.

"Ry'n ni'n gwybod bod ein hysgolion yn wynebu amser anodd yn ariannol a bydd ein cynlluniau'n darparu £1m yn ychwanegol i'w helpu nhw gyda phwysau chwyddiant.  

"Bydd Powys, ynghyd â naw cyngor arall yn gweld toriadau ym mis Ebrill i'r cyllid maen nhw'n eu derbyn oddi wrth Lywodraeth Cymru.   Bydd angen cynnydd o 2.4% yn Nhreth y Cyngor ym Mhowys dim ond i wneud yn iawn am bob canran o doriad oddi wrth Lywodraeth Cymru - sy'n darparu 70 y cant o'n cyllid.  Trethdalwyr Powys sy'n ariannu'r 30% sy'n weddill.  Cymharol ychydig o awdurdodau lleol Cymru sy'n gorfod hunan-ariannu i'r lefel honno. 

"Bydd ein cyllideb net eleni yn cynyddu o £240 miliwn i £247 miliwn oherwydd y buddsoddiad hanfodol hwnnw.  Ond ry'n ni'n wynebu diffyg o £17 miliwn yng nghyllideb 2019/20 a bydd graddfa'r gweithredu y mae ei angen yn y blynyddoedd nesaf i gyfarfod â'r her yn ysgogi newid enfawr ar draws y cyngor.  

''Ni allwn fforddio'r cyngor ar ei ffurf bresennol a bydd yn rhaid inni drawsnewid y ffordd y byddwn yn darparu gwasanaethau.  Bydd yn rhaid i ni ailystyried y modd ry'n ni'n darparu gwasanaethau anstatudol ac ail-asesu lefel y ddarpariaeth statudol.   Mae'r gwaith hwn eisoes wedi dechrau, ry'n ni'n edrych ar wahanol sefyllfaoedd i gwrdd â'r heriau hyn, o gynnydd Treth y Cyngor yn debyg i'r un yn Sir Benfro i ostyngiadau ddau ffigwr yng nghyllid rhai gwasanaethau.  Yn sicr, bydd rhaid gwneud dewisiadau anodd.

"Bydd ein cynlluniau yn y dyfodol yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf ar draws y sir.  Mae'n bwysig ein bod yn parhau i adnewyddu seilwaith craidd megis ysgolion a thai.  Mae cynnal y rhaglen gyfalaf yn hanfodol ar gyfer adfywio economi'r sir, yn ogystal â lleihau costau rhedeg y cyngor," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu