Y Gwasanaethau Safonau Masnach yn erlyn ffugiwr a chyflenwr colur anniogel

Image of real and fake make up products
13 Mawrth 2018 

Image of real and fake make up products

Mae Cyngor Sir Powys wedi rhybuddio y gallai masnachwyr ac unigolion sy'n penderfynu cyflenwi nwyddau ffug ac anniogel dros y rhyngrwyd trwy gadwyni cyflenwi lleol wynebu achosion cyfreithiol a chosbau sylweddol, yn ogystal â cholli'r holl arian a wnaethant yn sgil eu trosedd.

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y rhybudd wedi iddo erlyn yn llwyddiannus un diffynnydd am gynnig colur a nwyddau ffug ac anniogel eraill yr oedd hi wedi'u prynu i'w gwerthu ar-lein.

Ymddangosodd Storm Cimadoro o 8 Llys Afallen, Trehafren yn y Drenewydd, o flaen Llys Ynadon Llandrindod yr dydd Mercher 28 Chwefror a phlediodd yn euog i drosedd o dan Reoliadau Gorfodi Colur Cosmetig 2013 am gynnig colur gwefusau Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner a oedd yn cynnwys 2,715 m5/kg o blwm, er bod plwm yn sylwedd gwaharddedig ar gyfer cynhyrchion cosmetig. Nid oedd label y cynnyrch yn cynnwys gwybodaeth orfodol.

Plediodd yn euog hefyd i ddau gyhuddiad y rhoddir ystyriaeth iddynt (TIC) o dan Ddeddf Nodau Masnach 1994 am gynnig i gyflenwi esgidiau ffug Timberland a thracswisgoed Ralph Lauren.

Clywodd yr ynadon fod ymchwiliad wedi'i gynnal gan swyddogion safonau masnach wedi iddynt dderbyn neges fod Cimadoro yn cyflenwi eitemau y tybiwyd eu bod yn rhai ffug ar Facebook.

Cyflwynodd swyddogion safonau masnach warant yng nghyfeiriad y diffynnydd gan gipio'r nwyddau ffug.  Cafodd y diffynnydd ei chyfweld ddwywaith yn ystod yr ymchwiliad wrth iddi wrthod enwi'n ffurfiol y sawl a gyflenwodd y cynnyrch a chafodd swyddogion anhawster i olrhain y gadwyn gyflenwi.

Dywedwyd wrth yr Ynadon bod yn rhaid i bob eitem colur fod yn destun profion diogelwch llym a bod yn rhaid cadw ffeil dechnegol ar ei chyfer sy'n rhoi'r wybodaeth sy'n dangos ei bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ym maes iechyd a diogelwch. Ni chaniateir i golur gynnwys unrhyw blwm.

Ni fydd colur ffug o'r natur yma wedi cael profion diogelwch o'r fath. Roedd Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick & Lip Liner yn cynnwys 2,715 mg/kg o blwm, sy'n golygu y byddai'r prynwyr yn wynebu peryglon difrifol o ran iechyd a diogelwch.

Rhoddodd yr Ymadon ddirwy o £1,000 i Cimadoro £1,000 am y troseddau, a'i gorchymyn i dalu £1,000 costs o gostau a £100 o ordal dioddefwr, sef cyfanswm o £2,100.

Dywedodd y Cyng Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rydym yn cynorthwyo busnesau cyfreithlon a threthdalwyr lleol trwy dargedu gweithgareddau anghyfreithiol yr economi gysgodol fel unigolion sy'n gwerthu cynhyrchion ffug heb ddangos fawr ddim o ystyriaeth o fasnachwyr y sir, ac sy'n ceisio ansefydlogi ein heconomi ymhellach.

"Mae angen gweithredu pendant ar unrhyw faterion sy'n ymwneud â ffugio cynhyrchion er mwyn hyrwyddo masnachu teg o fewn ein cymuned, a chipio'r fantais yn ôl gan y rheiny sy'n ymhél â gweithgareddau troseddol.

"Byddwn yn parhau â'r gwaith yma i gynorthwyo hawliau eiddo deallusol ein busnesau lleol, y gymuned fusnes ehangach a hefyd diogelwch y cyhoedd yn gyffredinol.

"Yn ogystal, mewn perthynas â diogelwch, yna bryder ychwanegol i drigolion Powys. Allwn ni ddim pwysleisio gormod yr angen i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus wrth brynu colur: er bod yr eitemau'n rhatach na chynhyrchion harddwch cyfreithlon, nid yw hi byth yn werth peri risg i'ch iechyd wrth i chi brynu'r cynhyrchion hyn."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar wasanaeth Safonau Masnach a Chynllunio Argyfwng: "Mae'n destun pryder i ni fod cynhyrchion fel hyn yn dod i mewn i Bowys ac nad yw gwerthwyr yn rhyddhau manylion y cyflenwyr

"Yn aml, gall colur neu gynhyrchion trydan ffug fod yn beryglus, a bydd dillad ac esgidiau'n ffug yn israddol eu hansawdd. Er y gallai'r nwyddau rhad hyn edrych yn ddigon dilys, mae cymysgedd o gynhwysion a allai fod yn niweidiol wedi'u cuddio y tu mewn iddynt, a gallai'r rhain beryglu iechyd.

"Rydym yn dod ar draws unigolion sy'n edrych am ddim byd ond elw, heb unrhyw brofiad o'r eitem y maent yn ei mewnforio neu'i phrynu, a dim gwybodaeth am gadwyni cyflenwi cyfreithiol na'r cynnyrch gwreiddiol na phryder am ddiogelwch y cynnyrch a werthant. Nid ydynt ychwaith yn dangos eu bod yn malio am fasnach gyfreithlon. Byddwn yn atal y gweithredoedd hyn trwy addysg a gorfodaeth.

"Rydym yn cynyddu ein gwyliadwriaeth o weithgareddau anghyfreithlon lle ceir ymgais i werthu nwyddau ffug a gofynnwn i rai sy'n defnyddio gwefannau ocsiwn neu unrhyw un sy'n gweld tystiolaeth o geisio gwerthu nwyddau ffug fod yn wyliadwrus, a'n rhybuddion ni o unrhyw werthwyr amheus trwy ein pwyntiau cyswllt.

"Neu gallwch ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gymorth Heddlu Dyfed Powys, a hoffem ddiolch i swyddogion o dîm heddlua'r ffyrdd a'r uned gudd-wybodaeth."

Gellir cysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar Aberhonddu 01874 623420; Llandrindod 01597 826032; a'r Drenewydd 01686 617524. Neu gallwch anfon e-bost at safonau.masnach@powys.gov.uk or visit www.powys.gov.uk/cy/safonau-masnach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu