Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwobr o £100 ar gael am ddewis enw newydd i ddatblygiad Fairview

Image of Fairview building plans
12 Mawrth 2018 

Image of Fairview building plans

Mae cyfle i drigolion Powys, yn arbennig y rheiny sy'n byw yn Llandrindod, i ennill £100 mewn cystadleuaeth i ddewis enw newydd i adeilad presennol Fairview sy'n cael ei drosi i ddarparu 12 o fflatiau un ystafell wely neu ddau ystafell wely diogel a chwbl hygyrch i bobl fregus.

Codwyd yr adeilad mawr o Oes Fictoria yng nghanol Llandrindod yn nechrau'r 1900au, ac roedd unwaith y tri thy cain ar wahân. 

Mae SWG Construction (Build and Renovate) Ltd yn ailwampio'r eiddo ar ran Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys, diolch i Gyllid Benthyg Llywodraeth Cymru ar gyfer Canol Trefi, a chyllid trwy Brosiect Regeneration Capital Pipeline.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Portffolio ar faterion Tai:  "Bydd yr adeilad yma'n darparu cartrefi diogel a sicr i bobl sydd am fyw bywydau annibynnol ac iach yn eu cymuned, ond gydag ychydig mwy o gymorth nag sy'n arferol i wneud hynny. Hoffem ni ddod o hyd i enw addas ar gyfer y datblygiad tai newydd yma, a gwahodd trigolion yr ardal i gynnig awgrymiadau, yn ddelfrydol enw sy'n adlewyrchu ei ddiben o fewn y gymuned."

Mae'r eiddo wedi'i ddylunio gan Hughes Architects Ltd, ymgynghoriaeth dylunio a chynllunio yng Nghanolbarth Cymru, ynghyd â SWG Construction (B&R) Ltd i ddarparu llety cwbl hygyrch a diogel sydd i agor yr haf yma. Mae SWG Construction (B&R) Ltd yn garedig iawn wedi rhoi gwobrau ariannol o £100 am yr enw buddugol, a 3 o wobrau eraill am £50 yr un.

Dywedodd Jacqui Gough, Rheolwr Datblygu Busnes SWG Construction (B&R) Ltd:  "Mae'n fraint bod yn rhan o'r gwaith o adfer yr adeilad hwn a rhoi bywyd newydd iddo ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Hoffem ni annog yr holl drigolion lleol i awgrymu enwau addas ar gyfer adeilad wrth iddo symud ymlaen i gam nesaf ei fywyd yn cefnogi unigolion a theuluoedd lleol. Mae'n anrhydedd i SWG ddarparu arian gwobrau ar gyfer y rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer a'r enillydd yn y rownd. Hoffem ni fanteisio ar y cyfle yma i ddymuno pob lwc i'r holl gystadleuwyr."

Ychwanegodd Adam Watkins o Hughes Architects Ltd:  "Mae hwn yn gynllun tai cymdeithasol pwysig ac arwyddocaol yng nghanol Llandrindod. Roedd angen i ni sicrhau bod y dyluniad yn gydnaws nid yn unig â'r adeilad ei hun, ond â'r ardal o'i gwmpas, yn ogystal â sicrhau bod yr adeilad yn ymarferol i'r rhai a fydd yn byw ynddo." 

Dylid defnyddio'r pennawd 'Cystadleuaeth Fairview' ar gyfer pob ymgais i'r gystadleuaeth a gallwch anfon eich ymgais chi trwy'r e-bost at whqs@powys.gov.uk, ei roi i'r staff yn nerbynfa'r Gwalia neu ei bostio i'r Gwasanaethau Tai, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA. 

Dylai pob ymgais gynnwys yr enw rydych chi'n ei awgrymu, eich rhesymau am yr awgrym, eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif cyswllt chi, a dylech ei gyflwyno erbyn 30 Ebrill 2018.  Mae pob gweithiwr sy'n ymwneud â'r prosiect, ynghyd â'u teulu agos, wedi'u heithrio o hyn. Hysbysir y buddugwyr cyn pen mis o ddiwedd y gystadleuaeth, a byddwn yn eu gwadd i ddod i'r agoriad swyddogol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu