Ysgol Uwchradd Y Drenewydd

Image of Newtown High School
14 Mawrth 2018 

Image of Newtown High SchoolMae'r cyngor wedi cadarnhau y bydd tîm o uwch-swyddogion addysg a chynghorwyr arbennig yn gweithio gydag ysgol uwchradd ym Mhowys yn dilyn arolwg Estyn siomedig.

Bydd ymgynghorwyr her o ERW, y consortium addysg ranbarthol, yn ymuno â swyddogion o Gyngor Sir Powys i gefnogi Ysgol Uwchradd Y Drenewydd ar ôl i Estyn roi'r ysgol mewn 'mesurau arbennig' yn dilyn arolwg diweddar.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae'r newyddion hyn yn siomedig ond nid yn annisgwyl. Mae'r tîm rheoli newydd yn Ysgol Uwchradd Y Drenewydd yn gwybod y camau y mae rhaid iddynt eu cymryd i sicrhau bod yr ysgol yn gwella'n gyflym. Bydd yr awdurdod yn rhoi'r holl gefnogaeth sydd ei hangen ar yr ysgol yn ystod eu taith wella."

Mae'r pennaeth, y staff a'r bwrdd llywodraethu wedi derbyn yr adroddiad a'i argymhellion. Bydd yn sail i gynllun gweithredu manwl i fynd i'r afael â'r meysydd allweddol y mae angen eu gwella.

Bydd swyddogion yn gweithio gyda'r ysgol a'i chorff llywodraethu i ganfod rhesymau am ganlyniad yr arolwg ac yn cydweithio i gyflawni gwelliannau sylweddol a buan.

Dywedodd Cadeirydd corff llywodraethu'r ysgol, Mr Peter Hough; "Mae'r adroddiad yn dangos yn glir nad ydym wedi gwneud cynnydd digonol ers yr arolwg gwreiddiol yn 2015. Mae'r pennaeth newydd, a ddechreuodd yn ei swydd ym mis Medi, yn cydnabod bod angen newid sylweddol. Fel mae Estyn yn dweud yn ei adroddiad, "mae e wedi dechrau cyflwyno cyfres o strategaethau addas i fynd i'r afael â meysydd pwysig y mae angen eu gwella'. Mae gennym lawer i'w wneud ac mae pawb sydd yn rhan o'r ysgol yn benderfynol o wneud y newidiadau i sicrhau ein bod yn symud allan o fesurau arbennig cyn gynted ag y bo modd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu