Gweinidogion Llywodraeth Cymru ym Mhowys

Image of Welsh Government ministers meeting with Powys officials
9 Mawrth 2018 

Image of Welsh Government ministers meeting with Powys officialsBuodd Gweinidogion Llywodraeth Cymru ym Mhowys Dydd Iau fel rhan o'u taith ar wib trwy Gymru. Galwon nhw heibio i drafod yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Cwrddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, a'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies AC ag Uwch-gynrychiolwyr o Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn Neuadd y Sir, Llandrindod.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rwy'n falch o groesawu'r Gweinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet i Bowys. Da o beth yw cael cyfle i drafod goblygiadau'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Bowys.

"Mae'n bwysig ein bod yn cael cyfle i rannu hynt ein gwaith gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a dangos ein hymrwymiad i integreiddio a chydweithio'n agosach â'r bwrdd iechyd lleol, y trydydd sector a phartneriaid allweddol ledled Powys.

"Mae gennym enghreifftiau gwych o brosiectau cymunedol a gwasanaethau diwygiedig sy'n helpu pobl ym Mhowys i fyw bywydau mwy pleserus a difyr yn y gymuned o'u dewis. Gallwn weld enghreifftiau o'r ymrwymiad hwn ar draws Powys gan gynnwys

Glan Irfon, y cyfleuster gofal ac iechyd yn Llanfair-ym-Muallt rydym yn rhedeg ar y cyd â'r Bwrdd Iechyd. Hefyd y system TG integredig newydd Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) a'n prosiect llety Addas i'r Diben. Rydym yn falch bod pob un o'r rhain wedi cael sylw yn yr adolygiad seneddol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu