SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwario Punt Powys yn Lleol

Money
14 Mawrth 2018 

Money

Mae Cyngor Sir Powys eisiau cynyddu'r arian mae'n ei wario yn y sir ac mae'n annog busnesau i weithio gyda'r Cyngor i gadw arian yn lleol.

Y cyngor yw cyflogwr mwyaf y sir o bell ffordd ac yn gwario mwy na £140 miliwn bob blwyddyn. O ganlyniad mae'n cael effaith fawr ar yr economi'n barod ond mae'n benderfynol o wneud mwy fyth i hybu busnesau lleol a chreu cyfleoedd gwaith.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio, y Cynghorydd Martin Weale: "Mae'r cyngor yn gwario 27 ceiniog ym mhob punt sy'n cael ei gwario ym Mhowys. Pan rydych yn ystyried maint y gwario yma mae'n hynod o werthfawr i gwmnïau lleol, yn enwedig mentrau bach a chanolig, mae hyn yn dod yn £37 miliwn i gyd. Mae pob un y cant ychwanegol rydym yn ei wario ym Mhowys yn golygu y bydd £1.4 miliwn ychwanegol yn cael ei wario yn y sir.

"Ond rydyn ni'n credu y gallwn wneud llawer mwy ac yn benderfynol o wario mwy o fewn ffiniau'r sir. Rydym am gadw arian Powys ym Mhowys. Mae'n rhan allweddol o Weledigaeth 2025 y cabinet newydd.

"Fe wyddom fod pob punt rydym yn ei gwario gyda chwmnïau lleol yn creu buddsoddiad ychwanegol a chyfleoedd gwaith lleol. Rhaid i ni weithio oddi mewn i reoliadau caffael fel pob awdurdod. Ond fe wn i mai nid dim ond cael y pris isaf yw'r peth pwysicaf, ond cael y gwerth gorau am arian a gwneud ein gorau glas i hybu'r economi lleol.

"Dydy gweithio â sefydliad mawr fel Powys ddim yn hawdd bob tro, mae bodloni termau ac amodau neu lenwi dogfennau tendro cymhleth yn gallu bod yn frawychus. Felly rydyn ni'n mynd i helpu trwy gynnal digwyddiadau rhannu gwybodaeth i hwyluso pethau. Bydd sefydliadau megis Busnes Cymru o Lywodraeth Cymru'n rhoi cymorth i fusnesau i wella eu sgiliau tendro er mwyn llwyddo pan maen nhw'n cynnig am fusnes.

"Bydd staff o Bowys wrth law i rannu gwybodaeth am gyfleoedd caffael sydd ar y gweill a all fod o ddiddordeb i'n cyflenwyr a'n busnesau lleol.  Rydym am annog busnesau lleol i weithio gyda ni a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau i ni. I wneud hyn mae eisiau cefnogaeth arnyn nhw i'w helpu trwy gymhlethdodau cael gwaith gan lywodraeth leol.

"Mae cwmnïau bychain hefyd yn pryderu am lif arian, fyddan nhw'n cael eu talu yn ddigon cyflym er mwyn medru gweithredu? Rydym yn benderfynol o helpu cwmnïau lleol ac mae hynny'n golygu y byddwn yn cyflymu ein prosesau talu a defnyddio cardiau talu ble bynnag y bo modd. Trwy wneud hyn byddwn yn gallu talu cwmnïau lleol yn gynt a heb oedi er mwyn hybu eu busnes.

Ychwanegodd y Cynghorydd Weale: "Fel rhan o'n hymrwymiad byddwn yn cynnal sesiynau gwybodaeth i fusnesau ledled y sir ac unwaith ein bod wedi cadarnhau dyddiadau a lleoliadau byddwn yn ei hysbysebu. Fydd e ddim yn hawdd, nac yn ateb cyflym ychwaith ond rydyn ni'n benderfynol o helpu'r economi leol i ffynnu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu