Ngwyl Gyrfaoedd Powys

Image of the careers competition winners and presentation party

29 Mawrth 2018

Image of the careers competition winners and presentation partyMae gwobrwyon wedi cael eu cyflwyno i dîm o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Crughywel wedi iddynt ennill cystadleuaeth yng Ngwyl Gyrfaoedd Powys yn gynharach y mis hwn.

Daethant yn gyntaf mewn cystadleuaeth i greu cyflwyniad oedd yn nodi'r hyn a fyddai'n gwneud Powys yn lle gwell i fyw ynddo ar gyfer pobl ifanc. Trefnwyd yr wyl - a'r gystadleuaeth - gan Grwp Llwybrau Positif Powys.

Derbyniodd Conrad Klappholz docynnau rhodd ar ran ei dîm oddi wrth y Cynghorydd James Evans yn yr ysgol. Ynghyd â Gabriel Kennedy a Cole Sutherland, ei gyd aelodau o fewn y tîm, roeddynt wedi ennill £100 o docynnau rhodd i'w hunain a thanysgrifiad cylchgrawn i'w hysgol.

Dywedodd y Cyng. Evans, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys: "Mae'n rhoi pleser mawr i mi allu cyflwyno gwobr y tîm i Conrad. Roedd eu cyflwyniad wirioneddol o'r radd flaenaf. Roedd yn nodi eu barn ar sut y gellid gwneud y sir yn lle gwell i bobl ifanc ac rwyf yn wirioneddol falch fod y disgyblion hyn yn mynd i ailadrodd eu cyflwyniad ar gyfer Tîm Rheoli'r cyngor sir yn y dyfodol agos ynghyd â myfyrwyr o Grwp Colegau'r NPTC."

Ychwanegodd: "Wrth sgwrsio gyda Conrad, des i ddeall fod ganddo ddiddordeb ym myd gwleidyddiaeth felly fe estynnais wahoddiad iddo dreulio diwrnod gyda mi yn Neuadd y Sir fel y gallai gael golwg agos ar lywodraeth leol ym Mhowys."

Yn eu cyflwyniad, fe roddodd y tîm sylw at yr anawsterau canlynol sef cludiant cyhoeddus cyfyngedig, band eang gwael ac awgrymiadau o ran ysgolion.

Sylw'r Cyng. Myfanwy Alexander, ein Haelod cabinet â chyfrifoldeb am faterion Ysgolion oedd: "'Roedd y grwp o Grughywel yn llawn deilyngu'r wobr yn sgil eu cyfraniad meddylgar ac rwy'n edrych ymlaen at glywed eu cyflwyniad pan ddeuant I'r Cabinet. Mae clywed llais pobl ifanc yn hanfodol i ni wrth I ni weithio I  lunio Powys eu dyfodol."

Cafodd y tocynnau rhodd eu cyfrannu'n garedig iawn gan What About Me? Training Ltd.  (www.wamwhataboutme.co.uk.), sy'n arbenigo mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant sy'n agored i niwed, plant sy'n cael eu maethu a phlant sy'n cael eu mabwysiadu.

"Llongyfarchiadau i Conrad, Gabriel a Cole, roedd eu cyflwyniad yn procio'r meddwl ac yn amlygu meysydd y gellid eu gwella i annog rhagor o bobl ifanc i fyw a gweithio ym Mhowys. Roedd y timoedd o Grwp Colegau'r NPTC wedi creu argraff dda arnaf hefyd. Roeddem wedi mwynhau'r diwrnod yn fawr iawn ac rydym yn edrych ymlaen at noddi'r gystadleuaeth eto'r flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn i'n cydweithwyr o Reaching Wider a Llwybrau Positif Powys am ein gwahodd ni," dywedodd Sharon Hughes, Cyfarwyddwr y Cwmni. 

Talodd Carron Goold, Cyfarwyddwr Dysgu (Y Fagloriaeth Gymreig) yn Ysgol Uwchradd Crughywel deyrnged i'r tîm buddugol: "Rwy'n arbennig o falch o Gabriel, Cole a Conrad am eu cyflwyniad proffesiynol. Fe wnaethant fynegi eu barn yn huawdl ac yn hyderus. Maent yn edrych ymlaen at wneud eu cyflwyniad i'r Cyngor.  


"Roedd Gwyl Gyrfaoedd Powys yn cynnig cyfle ardderchog i fyfyrwyr a staff, i sylweddoli'r cyfleoedd sydd ar gael i'n pobl ifanc. Dyma ddigwyddiad gwych, yr oedd pawb wedi'i fwynhau! Fe fyddwn yn argymell pob ysgol yn gryf i gymryd rhan y flwyddyn nesaf. Rwyf wrth fy modd mai Ysgol Uwchradd Crughywel oedd yr enillwyr llwyddiannus, mewn cystadleuaeth hynod o gystadleuol; roedd safon y cyflwyniadau yn uchel iawn! Da iawn pawb!"

Partneriaeth yw Grwp Llwybrau Positif Powys rhwng Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd yn y sir, Grwp Colegau'r NPTC, Hyfforddiant Cambrian a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Powys wedi iddynt orffen addysg orfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu