Cam mawr ymlaen ar gyfer prosiect camddefnyddio sylweddau yn Y Trallwng

Image of a young couple
4 Ebrill 2018 

Image of a young coupleGwnaed cam mawr ymlaen o ran cynnig gwell gyfleusterau i bobl yn ardal Y Trallwng sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau.

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Powys wedi llwyddo i gael adeilad yng nghanol y dref trwy ddefnyddio Cyllid Cyfalaf a gawsant gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Bwrdd yn dod o dan adain Cyngor Sir Powys a bydd yr eiddo'n cynnig canolfan addas a thymor hir ar gyfer y grwp o gleientiaid hwn.

Am nifer o flynyddoedd mae Kaleidoscope wedi bod yn darparu'r gwasanaeth o adeilad yr Arfdy ar Brook Street.

Mae Kaleidoscope'n cynnig cymorth triniaeth camddefnyddio sylweddau i bobl sy'n ceisio mynd i'r afael â phroblemau camddefnyddio sylweddau ledled Powys. Mae ganddynt bedair canolfan ar draws y sir - yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu. Mae'r gwasanaeth yn cynnig ystod eang o gefnogaeth gan gynnwys cyngor a gwybodaeth; ymyriadau byr; triniaeth adeiledig; cwnsela a chefnogaeth sy'n canolbwyntio ar adfer a gwella.

Eglurodd Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Cynghorydd Stephen Hayes: "Rwy'n hynod o falch ein bod wedi llwyddo i gael yr eiddo yma, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Trwy hyn byddwn yn gallu gwella'r gwasanaeth r'yn ni'n ei gynnig yn Y Trallwng yn unol â strategaeth llywodraeth genedlaethol. Byddwn yn medru sicrhau ei fod yn gymaradwy â chanolfannau camddefnyddio sylweddau eraill ym Mhowys sydd wedi derbyn buddsoddiadau o arian yn y gorffennol."

Gwahoddodd y Cyngor bobl o adeiladau cyfagos i hen fanc y TSB ar Ffordd Hafren i sesiwn alw heibio'r llynedd. Hefyd cwrddodd cynrychiolwyr o'r cyngor a Kaleidoscope â Chyngor Tref Y Trallwng, cynghorwyr sir yn y dref yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau.

 Yn ogystal â llwyddo i gael yr arian ar gyfer y dref, mae'r cyngor sir wedi cael Caniatâd Adeilad Rhestredig a Chaniatâd Cynllunio i wneud newidiadau i'r adeilad i'w wneud yn fwy addas i'w ddefnydd newydd.

Buodd gwasanaeth yn y dref am nifer o flynyddoedd gyda chanolfan yn Stryd Aberriw. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu o leoliadau yng nghanol y dref yn Y Drenewydd ac Aberhonddu.

Mae nifer yr atgyfeiriadau i'r gwasanaeth camddefnyddio sylweddau yn Y Trallwng yn debyg i drefi marchnad eraill yn y sir. Derbyniodd y gwasanaeth yn Y Trallwng 116 o atgyfeiriadau yn 2016/17 o'i chymharu â 181 ar gyfer Y Drenewydd; 184 i Aberhonddu; a 204 ar gyfer Llandrindod. Yn dilyn buddsoddiad cyfalaf yn y canolfannau camddefnyddio sylweddau yn y trefi yma, gwelwyd y byddai'r Trallwng yn elwa o gyfle buddsoddi i wella'r gwasanaeth rydym yn ei gynnig yn yr ardal.

Gallwch chi ddarllen mwy o wybodaeth am y gwasanaethau mae Kaleidoscope yn eu cynnig trwy fynd i drwy wefan y Cyngor : Cymorth gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu