Polisi Defnydd Derbyniol o Gyfrifiaduron mewn Llyfrgelloedd

Bydd yr holl ddefnydd a wnewch chi o'r Rhyngrwyd a'r e-bost yn cael ei gofnodi. Mae'n bosibl y byddwn yn monitro eich defnydd o'r rhyngrwyd a'r cyfrifiadur yma i sicrhau nad ydych yn eu defnyddio'n groes i'r cytundeb yma.

 

Polisi Defnydd Derbyniol

Rhaid i ddefnyddwyr beidio ag ymddwyn mewn modd sy'n amharu ar ddefnyddwyr eraill gwasanaethau'r llyfrgell. Yn anad dim:-

 • Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio'r sain ar gyfrifiaduron fel bod defnyddwyr eraill y llyfrgell yn gallu ei glywed.
 • Rhaid i ddefnyddwyr beidio â bwyta neu yfed ger cyfrifiaduron y llyfrgell
 • Rhaid i ddefnyddwyr beidio ag ymddwyn mewn modd sy'n amharu ar ddefnyddwyr cyfrifiaduron eraill. Bydd staff y llyfrgell yn penderfynu a yw'r ymddygiad yn dderbyniol ai peidio, a bydd y penderfyniad yn yma'n cael ei wirio gan uwch swyddog yn y llyfrgell.

Byddwn yn gwahardd defnyddio'r cyfrifiaduron at rai dibenion, sef:

 • Caffael, arddangos neu ddosbarthu deunyddiau y gellid ystyried eu bod yn anweddus, troseddol neu gamdriniol
 • Lawrlwytho deunyddiau sy'n cael eu diogelu gan hawlfraint, gan gynnwys ffeiliau cerddoriaeth sy'n cael eu diogelu, heb y caniatâd angenrheidiol
 • Copïo CD y mae eu hawlfraint wedi'i ddiogelu heb y caniatâd angenrheidiol
 • Gwylio'r teledu'n fyw
 • Addasu gosodiad y cyfrifiaduron a'r feddalwedd sydd arnynt
 • Ceisio cyrchu cyfrifiaduron neu rwydweithiau eraill heb awdurdod i wneud hynny
 • Dosbarthu hysbysebion digymell
 • Yn ogystal â hyn, ni chaniateir i blant a phobl ifanc dan 16 oed ddefnyddio ystafelloedd sgwrsio.
 •  

Risgiau

Dylai defnyddwyr hefyd fod yn ymwybodol bod risgiau ynglym â rhai gweithgareddau ar-lein, yn enwedig:

 • Gallai anfon manylion personol neu breifat dros y rhwydwaith arwain at dderbyn post neu sylw di-eisiau
 • Bydd trafodion ariannol ar-lein yn ddiogel wrth ddefnyddio cysylltiadau diogel. Fodd bynnag, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth ac Archifau Llyfrgelloedd Powys fod yn gyfrifol am unrhyw golled sy'n codi yn sgil anfon gwybodaeth ariannol cyfrinachol dros y Rhyngrwyd.

Er bod cyfoeth o wybodaeth werthfawr ar gael ar y Rhyngrwyd, dylech sylweddoli bod arni hefyd lwyth o ddeunydd sy'n anghywir, yn hen, yn ddadleuol, yn droseddol ac/neu yn anghyfreithlon.

 • Nid yw Gwasanaeth Gwybodaeth ac Archifau Llyfrgelloedd Powys yn derbyn unrhyw gyfrifolden am ansawdd, cywirdeb neu argaeledd gwybodaeth a geir trwy'r Rhyngrwyd. Fel defnyddiwr, felly, eich cyfrifoldeb personl chi yw sicrhau cywirdeb y wybodaeth a gewch. Nid yw Gwasanaeth Gwybodaeth ac Archifau Llyfrgelloedd Powys yn atebol o gwbl am unrhyw golled, difrod neu anaf, boed uniongyrchol neu anuniongyrchol, sy'n digwydd yn sgil defnyddio'r adnoddau cyfrifiadurol yma.
 •  

Cosbau am gamddefnyddio'r adnoddau

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth ac Archifau Llyfrgelloedd Powys yn cadw'r hawl i derfynu'r sesiynau a gwrthod mynediad pellach i'r cyfrifiaduron i unrhyw unigolyn sy'n gweithredu'n groes i'r cytundeb yma.

Bydd staff y llyfrgell ar y safle'n penderfynu a yw unrhyw weithgareddau cyfrifiadurol yn annerbyniol ai peidio, a bydd un o uwch swyddogion y llyfrgell yn gwirio'r penderfyniad yma.

Yn ogystal â hyn, gall staff y llyfrgell hefyd fynnu bod defnyddwyr y cyfrifiaduron yn dileu unrhyw ddelwedd neu destun amhriodol o'r sgrin os yw'r ddelwedd neu'r testun dan sylw, ym marn staff y llyfrgell, yn cael ei arddangos yn y fath fodd fel na all defnyddwyr eraill y llyfrgell yn rhesymol osgoi gweld y deunydd. Os nad yw'r unigolyn yn cydweithredu yn hyn o beth, bydd staff y llyfrgell yn dod â'r sesiwn ar y cyfrifiadur i ben, ac yn gwahardd unrhyw fynediad pellach i'r cyfrifiadur.

Yn ogystal â cholli'r fraint o allu defnyddio'r cyfrifiadur, mae'n bosibl y bydd mesurau disgyblu eraill yn cael eu defnyddio gan yr awdurdod lleol, gan gynnwys erlyniad troseddol.

Yn achos defnyddiwr ifanc sy'n mynd yn groes i'r Polisi Defnydd Derbyniol, mae'n bosibl y byddwn yn hysbysu'r rhiant neu'r gwarcheidwad a lofnododd y ffurflen caniatâd.

Hawlfraint

Dylech sicrhau bod gennych y caniatâd angenrheidiol i gopïo gwybodaeth o'r Rhyngrwyd. Os nad ydych yn siwr, dylech wirio hynny gyda ffynhonnell y wybodaeth. Mae'n anghyfreithlon lawrlwytho o'r rhyngrwyd ffeiliau cerddoriaeth neu fideo sydd wedi'i diogelu rhag copïo, neu i gopïo CD cerddoriaeth heb y caniatâd angenrheidiol, ac os ceir bod urnhyw un yn gwneud hyn, byddwn yn dod â'r sesiwn gyda'r cyfrifiadur i ben. Hefyd mae'n bosibl y byddwn yn gwrthod hawl i'r unigolyn dan sylw ddefnyddio'r cyfrifiadur eto.

Mae'n bosibl y bydd eich defnydd o'r cyfrifiadur yma'n cael ei fonitro i sicrhau nad ydych yn gweithredu'n groes i'r cytundeb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu