SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Polisi Defnydd Derbyniol i ddefnyddwyr WiFi

Byddwn yn cofnodi'ch holl ddefnydd o'r rhyngrwyd a chan hynny gallem fonitro'ch defnydd o'r rhyngrwyd am unrhyw weithred sy'n mynd yn groes i'r cytundeb hwn. Byddwn yn cadw'r manylion hyn yn ein system a gallwn eu trosglwyddo i'r Heddlu er mwyn olrhain unrhyw weithgareddau anghyfreithlon.

Peidiwch â rhannu'ch manylion mewngofnodi â defnyddwyr eraill. Chi fydd yn gyfrifol am yr holl weithgareddau a wneir tra ry'ch chi wedi mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

Nid oes modd argraffu trwy'r gwasanaeth Di-Wifr.

Chi sy'n gyfrifol am ddiogelwch, cyfluniad, gwarchod y cyfrifiadur rhag unrhyw feirws a'ch defnydd o'ch cyfarpar eich hun.

  • Cofiwch nad yw cysylltiad Di-Wifr Powys wedi'i ddiogelu ac y gall rhywun gyda meddalwedd arbenigol gadw golwg ar y wybodaeth ry'ch chi'n ei hanfon dros y rhyngrwyd a'i chofnodi, e.e. manylion cerdyn credyd. Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ar-lein ewch i www.getsafeonline.org
  • Nid yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am breifatrwydd na diogelwch eich gweithgareddau. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled sy'n digwydd o ganlyniad i anfon gwybodaeth gyfrinachol dros y rhyngrwyd. Hefyd, ni dderbyniwn gyfrifoldeb os nad yw gwefan ar gael am unrhyw reswm.
  • Peidiwch â gadael eich teclyn di-wifr heb neb i gadw llygad arno ar unrhyw adeg.

Gwaherddir y gweithgareddau canlynol:-

  • Cael, arddangos neu ddosbarthu deunydd y gall eraill ystyried ei fod yn anweddus, tramgwyddus neu'n ddifrïol.
  • Dosbarthu hysbysebion na ofynnwyd amdanynt.
  • Lawrlwytho unrhyw ddeunydd sydd wedi'i ddiogelu gan hawlfraint, gan gynnwys cerddoriaeth neu ffeiliau fideo a ddiogelir gan hawlfraint heb y caniatâd angenrheidiol.
  • Ceisio cael mynediad heb awdurdod i gyfrifiaduron neu rwydweithiau eraill.

Ar ben hyn rhaid i ddefnyddwyr beidio ag ymddwyn mewn modd sy'n tarfu ar ddefnyddwyr eraill Gwasanaethau'r Cyngor. Yn benodol mae hyn yn golygu:

  • Ni ddylai defnyddwyr chwarae sain ar gyfrifiaduron neu declynnau eraill mor uchel fel y gall defnyddwyr eraill ei glywed.

Cosbau am gamddefnyddio ein hadnoddau

  • Mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i roi terfyn ar sesiynau a gwrthod mynediad i'r rhwydwaith eto i unrhyw unigolyn sy'n mynd yn groes i'r cytundeb hwn.
  • Staff y safle fydd yn penderfynu a yw unrhyw weithgaredd yn annerbyniol a bydd uwch swyddog y gwasanaeth yn cadarnhau'r penderfyniad hwnnw.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu