Rhaglen Gwella Ysgolion

classroom

11 Ebrill 2018

classroomYn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Sir Powys, bydd dros £5m yn cael ei wario ar ysgolion Powys dros y tair blynedd ariannol nesaf fel rhan o gynllun gwella sylweddol.

Mewn cyfarfod yn Llandrindod heddiw (Ebrill 10) rhoddodd y cabinet ei sêl bendith i gronfa gwella flynyddol o dros £2m ar gyfer prosiectau i wella ysgolion cynradd ac uwchradd dros y ddwy flynedd ariannol nesaf gyda £1m ychwanegol ar gyfer 2020/2021.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Rydym yn buddsoddi mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar hyd a lles y sir, i wella'r amgylchedd dysgu i ddysgwyr a staff.

"Rwy'n hynod falch i weld buddsoddiad i wella mynediad i'r rhai sydd ag anableddau corfforol.  Mae'n bwysig bod disgyblion ag anableddau'n gallu mynd i ysgolion prif ffrwd os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny."

Bydd y gwaith sydd ar y gweill yn cynnwys:

  • £374,000 i adnewyddu Ysgol Gynradd Llangatwg
  • adnewyddu ardaloedd addysgu sy'n anaddas
  • cyfleusterau toiledau newydd a lle ychwanegol i'r blynyddoedd cynnar,
  • buddsoddiad o £290,000 dros dri cham i wella mynediad i gerddwyr,
  • ehangu'r maes parcio a gosod wyneb newydd yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy, a
  • £100,000 yr un i Frynllywarch a Chrughywel

Bydd £330,000 yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i wella'r to a'r ffenestri a'r bloc gwyddoniaeth yn Ysgol Uwchradd Y Drenewydd a £300,000 yn cael ei wario dros y tair blynedd nesaf i wella'r toiledau a mynediad i'r anabl yn Ysgol Uwchradd Caereinion.

Bydd Ysgol Uwchradd Llandrindod hefyd yn elwa o dros £500,000 o fuddsoddiad i wella'r to a gwaith mewnol ynghyd â buddsoddiad o £133,000 i ehangu'r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn Ysgol Trefonnen yn Llandrindod.

I weld rhestr lawn o'r rhaglen wella ewch i http://powys.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=1

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu