SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog trigolion i roi gwybod i Gyngor Sir Powys am gwn yn baeddu

Image of a dog
17 Ebrill 2018 

Image of a dog

Mae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i hysbysu'r cyngor sir am unrhyw achosion o gwn yn baeddu neu broblemau penodol yn eu hardal.

Mae Cyngor Sir Powys am i drigolion anfon e-bost neu i ffonio ynghylch unrhyw broblemau sy'n ymwneud â chwn yn baeddu er mwyn darparu amgylchedd iach a diogel ar gyfer trigolion, plant ac ymwelwyr.

Mae'r cyngor hefyd yn atgoffa perchnogion cwn yn y sir bod yn rhaid iddyn nhw lanhau ar ôl i'w cwn faeddu, a gwaredu'r baw yn briodol.

Trwy roi gwybod am unrhyw achosion, byddant yn galluogi'r cyngor i drefnu i gael rhywun i lanhau'r llanastr, ymchwilio i'r digwyddiad neu gymryd camau gorfodi yn erbyn perchennog y ci. Gellir gwneud cais i'r cyngor hefyd am arwyddion 'Dim cwn yn baeddu' a biniau deuol sy'n derbyn baw ci / sbwriel .

Mae'n drosedd caniatáu i gi dan eich rheolaeth chi faeddu mewn lle cyhoeddus, a hefyd methu â chodi'r baw a glanhau ar ôl eich ci ar unwaith, hyd yn oed os ydych chi'n mynd â'r ci am dro dros rywun arall. Mae lleoedd cyhoeddus yn cynnwys meysydd chwarae, parciau, meysydd parcio a mynwentydd.  Os methwch â glanhau ar ôl eich ci, yna fe allech gael hysbysiad cosb benodedig o £75 neu wynebu cael eich erlyn.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Iechyd y Cyhoedd: "Rydym yn byw mewn sir brydferth, ac ry'n ni'n awyddus i'w chadw hi felly, ond mae baw cwn yn effeithio ar ddiwyg cymunedau, ac ry'n ni'n benderfynol o fynd i'r afael â hyn ym Mhowys.

"Mae'r mwyafrif o berchnogion cwn yn bobol gyfrifol, ond mae yna leiafrif sy'n siomi eu cymunedau trwy ganiatáu i'w cwn faeddu mewn mannau cyhoeddus. Trwy ofyn i drigolion roi gwybod am unrhyw broblemau sy'n codi yn sgil cwn yn baeddu, gallant ein helpu ni i fynd i'r afael â'r broblem yma yn eu cymuned.

"Os ydych chi'n mynd â'ch ci am dro, ewch â chwdyn plastig i'ch canlyn bob tro i godi'r llanastr cyn gynted ag y mae eich ci wedi baeddu. Yna rhowch y cwdyn o faw yn y bin gwastraff cwn neu sbwreidl agosaf, neu gallwch ei waredu gartref."

Os ydych yn awyddus i roi gwybod i ni am achos o gi yn baeddu, neu ein hysbysu am broblem benodol yn eich ardal chi, yna anfonwch e-bost at tls.helpdesk@powys.gov.uk neu ffoniwch 0345 602 7035 neu 01597 827465.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu