1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Treth i fyfyrwyr, prentisiaid a hyfforddeion

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i oedolyn sy'n fyfyriwr, yn brentis neu'n hyfforddai dalu Treth y Cyngor. Os yw hynny'n golygu nad oes ond un oedolyn cymwys yn y cartref, mae'n bosibl y bydd yr oedolyn hwnnw'n gymwys i gael gostyngiad o 25%.Myfyrwyr a nyrsys dan hyfforddiant

Yn ôl y diffiniad, mae myfyriwr yn:

  • Rhywun sydd wedi cofrestru ar gwrs addysg amser llawn. Mae'n rhaid i'r cwrs bara am flwyddyn o leiaf, a rhaid i'r myfyriwr fynychu'r cwrs am o leiaf 24 wythnos o'r flwyddyn ac astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos.
     
  • Rhywun dan 20 sydd ar gwrs sy'n para am o leiaf 3 mis calendr ac sy'n astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos. Rhaid i'r cwrs beidio â bod yn gwrs addysg uwch. Nid yw dosbarthiadau nos na chyrsiau gohebu yn gymwys.

 


Prentisiaid

I fod yn gymwys, rhaid i brentis fod yn dilyn rhaglen hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster sy'n cael ei achredu gan y Cynulliad Cenedlaethol neu'r Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm. Rhaid i gyfanswm y cyflog a/neu'r lwfans a dderbynnir fod yn £195 neu lai bob wythnos.


Hyfforddai Ifanc / Hyfforddai Dewis

Bydd diystyriad yn cael ei ddyfarnu i Hyfforddeion Ifanc dan 25 sy'n cael ei hyfforddi dan drefniadau Deddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973.

 

Application forms

Dywedwch wrthym os yw eich eiddo heb ei feddiannu Ffurflen Ymholi ynglyn â Diystyru Gostyngiad Treth y Cyngor

Treth y Cyngor - Ffurflen Hawlio Disgownt Person Sengl Treth y Cyngor - Ffurflen Hawlio Disgownt Person Sengl

Tell us if your property is left unoccupied

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu