Mabwysiadau cynllun Cynllunio

Image of a rural village
17 Ebrill 2018 

Image of a rural villageDaeth gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol Powys i ben weithio wrth i gynllun newydd gael ei fabwysiadu gan gyfarfod o'r cyngor llawn heddiw (dydd Mawrth 17 Ebrill).

Mae mabwysiadu'r cynllun yn golygu ei fod  bellach ar waith fel dogfen gynllunio weithredol ddiffiniol y sir y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'n gosod allan bolisïau a chynigion y Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2026 a bydd yn sail ar gyfer pennu ceisiadau cynllunio, gan ddisodli Cynllun Datblygu Unedol Powys (2001-2016).

Dywedodd y Cyng Martin Weale, Aelod Portffolio'r Cabinet ar Adfywio a Chynllunio: "Mae'r Cynllun yn gosod strategaeth eglur a chryf ar gyfer diwallu anghenion cymunedau'r sir yn y dyfodol dros y degawd nesaf. Trwy ganolbwyntio datblygiad ar ein trefi marchnad a'n pentrefi mwyaf, mae'n darparu'r cyfeiriad a'r sicrwydd i ni allu cefnogi buddsoddiad a manteisio ar gyfleoedd economaidd er mwyn tyfu a chefnogi canolfannau gwasanaeth hyfyw, a chynnwys anghenion cynyddol a chyfnewidiol aelwydydd y sir."

Paratowyd y cynllun yn unol â'r Cytundeb Cyflenwi (a adolygwyd yn 2015), ac roedd yn cynnwys amrywiol gamau'r ymgynghori â rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Mae wedi bod yn destun craffu gan Arolygydd Annibynnol Cynllunio mewn archwiliad cyhoeddus a oedd yn cynnwys Sesiynau Gwrandawiadau cyhoeddus yn ystod 2017 a dechrau 2018.

Cafodd yr Arolygydd yr LDP yn "gadarn", yn amodol ar nifer o Newidiadau o'r Materion yn Codi sydd wedi'u hymgorffori yn y Cynllun a fabwysiadwyd. Mae manylion darganfyddiadau ac argymhellion yr Arolygydd i'w gweld yn ei Hadroddiad sydd ar gael ar wefan y Cyngor ar dudalennau'r LDP.

I gyflawni ei strategaeth, mae'r LDP yn darparu ar gyfer 4,500 o'r anheddau newydd i'w hadeiladu hyd at 2026, gan gynnwys 952 o dai fforddiadwy. Mae hefyd yn darparu 45 hectar o dir at ddibenion cyflogaeth ac yn cynnwys polisïau i fynd i'r afael ag anghenion yr economi. Yn unol â'r Strategaeth hon, bydd disgwyl i egwyddorion datblygu cynaliadwy  a gwarcheidwaeth yr amgylcheddau naturiol, adeiledig a hanesyddol fod yn sail i'r holl ddatblygiadau newydd.

Mae'r LDP a fabwysiadwyd ar gael ar dudalennau LDP gwefan y Cyngor ynghyd â holl fanylion y dystiolaeth ategol, yr archwiliad cyhoeddus, Adroddiad yr Arolygydd a'r holl ddogfennaeth Asesu.

Gellir hefyd ei weld yn Neuadd y Sir, Neuadd Maldwyn, Neuadd Brycheiniog a'r Gwalia yn ogystal ag yn holl lyfrgelloedd cyhoeddus Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu