SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Penodi contractwr ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen

classroom
17 Ebrill 2018 

classroom

Bydd y contractwr Cymreig Dawnus yn codi ysgol pob-oed newydd gwerth £23 m ym Machynlleth - yr ysgol bob oed gyntaf yn y wlad sydd wedi'i hachredu gan Passivhous.

Mae Cyngor Sir Powys wedi dewis Dawnus yn brif gontractwr i godi adeilad newydd ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen yn y dref.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei dylunio i gyflawni achrediad Passivhous, sy'n golygu y bydd ganddi safonau uchel o ran effeithlonrwydd ynni, gan leihau'r ynni a ddefnyddir ar gyfer gwresogi ac oeri, gan dorri allyriadau CO2 yr ysgol. 

Mae Dawnus, sy'n gontractwr Cymreig profiadol, eisoes wedi cyflenwi nifer o brosiectau adeiladu ysgolion ar hyd a lled wlad ac maent yn gweithio gyda'r cyngor ar ddwy ysgol gynradd newydd yn y Trallwng.

Dywedodd yr Aelod Portffolio ar faterion Addysg, y Cyng Myfanwy Alexander: "Mae Cyngor Sir Powys yn falch gallu cyhoeddi'n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer addysg ym Machynlleth. Mae'r cymunedau addysg eisoes wedi cofleidio manteision ysgol bob oed, a bydd y model cyflenwi hwn yn digwydd yn ysgol passivhaus gyntaf Cymru yn y dyfodol.   Mae Dawnus wedi cofleidio ein dyheadau ac mae hi'n briodol iawn bod Machynlleth, ardal ag iddi draddodiad heb ei ail o ymchwil i gadwraeth ynni, yn gartref i'r datblygiad gweledigaethol yma"         

Bydd seilwaith yr ysgol newydd gwerth £23 miliwn yn cael ei adeiladu ar feysydd chwarae presennol y campws uwchradd, a bydd yr hen adeilad yn cael ei dymchwel i wneud lle ar gyfer maes parcio a chyfleusterau chwaraeon newydd.

Bydd yr ysgol yn arddel dull addysgu 'o'r crud i'r coleg' gyda thri dosbarth blynyddoedd cynnar gyda staff ategol, a lle i 210 yn yr ysgol gynradd. Bydd lle yn yr adran uwchradd i 380 o ddisgyblion, gan gynnwys darpariaeth 6ed dosbarth. Bydd darpariaeth hefyd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Addysgu Ychwanegol.

Bydd cyfleusterau chwaraeon newydd yn rhan o'r cynlluniau, gan gynnwys ardal gemau aml-ddefnydd a llain 3G at ddefnydd y gymuned. Disgwylir i'r ysgol newydd agor fis Medi 2020.

Bydd y cyngor yn dechrau ymgynghori'n fuan i ddewis y dyluniadau terfynol a chynhelir cyfarfodydd taro-heibio i gymuned yr ysgol, y rhieni ac aelodau o'r gymuned ehangach. Bydd dyddiadau'r digwyddiadau'n cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach. Bydd y cynlluniau terfynol hefyd yn cael eu harddangos mewn mannau cyfarfod lleol.

Gallwch weld cynnydd yr adeilad newydd ar wefan yr awdurdod, sef www.powys.gov.uk a thudalennau'r cyfryngau cymdeithasol. 

Cyngor Sir Powys a Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif sy'n cyllido'r prosiect ar y cyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu