SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Gwella Corfforaethol cymeradwyo

Image of County Hall
18 Ebrill 2018 

Image of County Hall

Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol sy'n amlinellu blaenoriaethau Cyngor Sir Powys ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Cafodd Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023, sy'n nodi pedair blaenoriaeth y cyngor - yr Economi; iechyd a Gofal; Dysgu a Sgiliau; a Thrigolion a Chymunedau - ei gymeradwyo gan y cyngor pan gyfarfu yn Llandrindod ddydd Mawrth, 17 Ebrill.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris; "Mae'r Cynllun Gwella Corfforaethol yn cefnogi ein Gweledigaeth 2025 a'r hyn yr ydym yn meddwl sy'n bwysig i flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf a thu hwnt.

"Rydym wedi llunio'r cynllun gwella ochr yn ochr â chynlluniau gwella allweddol y cyngor. Mae'n ystyried bod angen i ni wella ein gwasanaethau statudol yn sylweddol yn y tymor byr wrth i ni gydbwyso hyn gyda newid trawsffurfiol yn y tymor hir.

"Mae'n cyd-fynd yn agos â Chynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys a Chynllun Ardal y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i sicrhau bod ein partneriaid i gyd yn gweithio tuag at yr un deilliannau ar gyfer pobl Powys.

"Credwn y dylai'r economi fod wrth wraidd Gweledigaeth 2025. Heb economi gref, byrlymus a llawn menter ni allwn gynnig swyddi o ansawdd ar gyfer ein pobl ifanc. Ni allwn ychwaith creu a meithrin cwmnïau lleol neu ddenu busnesau blaengar i'r sir.

"Mae Iechyd a Gofal yn flaenoriaeth i bawb, rhaid i ni gydweithio â phartneriaid i ddarparu gwasanaethau integredig er mwyn cynnig gwasanaethau ar seiliau cedyrn yn y dyfodol. Rhaid i ni wneud ein gorau glas i gynnig cymaint o wasanaethau gofal ag y gallwn ni o fewn ffiniau Powys.

"Bydd Dysgu a Sgiliau wrth wraidd ein blaenoriaethau wrth i ni ddarparu cyfleoedd addysgol o'r radd flaenaf i bob un o'n dysgwyr. Rhaid i ni gofleidio'r heriau sydd ynghlwm wrth fod yn awdurdod

gweledig mawr a defnyddio technoleg i sicrhau bod pawb yn gallu cyrraedd gwasanaethau'n haws.

"Rhaid i'n cymunedau deimlo ein bod ni'n eu cefnogi a chael cyfle i fynegi barn ar yr hyn rydym yn ei ddarparu ar eu cyfer yn lleol. Dylai trigolion deimlo eu bod yn chwarae rhan allweddol wrth i ni ddarparu gwasanaethau lleol. Dyma pam mai Trigolion a Chymunedau yw ein blaenoriaeth olaf ac rydym yn ymrwymo i ymgysylltu â nhw mewn ffyrdd ystyrlon.

"Mae ein cynlluniau'n uchelgeisiol ond rydym yn credu y gallwn ni greu sir gallwn ni ymfalchïo ynddi drwy gydweithio a chefnogi ein gilydd," meddai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu