Ymchwil Hanes Teulu: Ffynonellau Hanes Teulu

Lle i ddechrau

Dechreuwch gyda'ch cofnodion, tystysgrifau, ffotograffau, cofnodion mewn dyddiaduron neu erthyglau o bapurau newydd, nodiadau mewn Beiblau teuluol neu ar gefn ffotograffau priodasau.  Ychwanegwch atgofion gan aelodau hyn o'r teulu, gofynnwch iddynt am wybodaeth ehangach ac nid yn unig am eich teulu.  Gallai hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer eich chwiliad yn y Swyddfa Cofnodion. 

Dylech chwilio'n systematig yn ôl, cenhedlaeth wrth genhedlaeth, gan gasglu dogfennau ar gyfer pob cam wrth i chi fynd ymlaen.  Y dogfennau cyntaf i'w casglu yw tystysgrifau genedigaethau, priodasau a marwolaethau ar gyfer Cymru a Lloegr sy'n dyddio o 1 Gorffennaf 1837.  Bydd y rhain yn cael eu cadw yn y Swyddfa Gofrestru Cyffredinol neu gyda'r cofrestryddion ym Mhowys.

Edrychwch ar y ffynonellau Hanes Tai yn y tab ar y dudalen hon.  Prynwch cyhoeddiad cyffrediol ar Hanes Teulu (efallai bydd eich llyfrgell yn gallu rhoi cyngor i chi), ac ymunwch â Chymdeithas Hanes Teulu Powys a Chymdeithas Hel Achau Sir Drefaldwyn os oedd eich teuluoedd yn dod o hen siroedd Brycheiniog, Drefaldwyn a Maesyfed.  Cofiwch ni fyddwch yn gwastraffu eich amser yn dod i ddeall pa gofnodion sydd ar gael ac ymhel y maen nhw'n cael eu cadw. 

Pan fyddwch yn mynd yn ôl mor bell â 1901, gallwch ddefnyddio cofnodion y cyfrifiad.

 

Ffigyrau cyfrifiad, cofrestrau plwyf, Mynegai Achyddol Rhyngwladol (IGI), mapiau degwm

Rydym erbyn hyn yn cadw copïau microffish/micro-lun o ffigyrau cyfrifiad 1841- 1901 ar gyfer Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed, ynghyd ag amrywiol fynegeion cyfrifiad hefyd. Edrychwch ar Local Studies Sheet No. 8 Census Returns, 1841-1901.

Erbyn hyn, mae gennym gopïau microffilm o'r mwyafrif o gofrestrau plwyf ar gyfer bedyddiadau, priodasau ac angladdau i Bowys (mae mynegai ar gael i gyfeirio ato) a chopïau o'r holl fapiau degwm ac atodiadau (tua'r 1830-1840au) i Bowys. Edrychwch ar Nodiadau Astudiaethau Lleol I-3/8-9, yn y gyfres hon am ragor o wybodaeth. Edrychwch ar Nodiadau Astudiaethau Lleol I-3/8-9, yn y gyfres hon am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae gennym gopïau microffish/micro-lun o'r IGI (Mynegai Achyddol Rhyngwladol), mynegai o enedigaethau/bedyddiadau a phriodasau, sy'n cynnwys Lloegr, Cymru, Yr Alban a Chanada. Mae'r IGI ar gael erbyn hyn ar y rhyngrwyd yn http://www.familysearch.com.

 

Papurau newydd

Mae gan Lyfrgelloedd Ardal Powys gyfresi anghyflawn o bapurau newydd lleol, a all gynnwys gwybodaeth amhrisiadwy, serch hynny, i haneswyr ac achyddion. 

Gellir cael gwybodaeth ddefnyddiol o hysbysebion, coflithoedd, prisiau'r farchnad, swyddi gwag, ac ati. Mae papurau newydd cynnar yn rhoi sylw cynhwysfawr i ddigwyddiadau chwaraeon, cyfarfodydd gwleidyddol, cyngherddau, pen-blwyddi capeli, ac ati

Gall adroddiadau o fewn papurau newydd symleiddio ac esbonio'r cofnodion swyddogol ffurfiol a chryno: ni all Cofnodion y Cyngor, cofnodion y Bwrdd Gwarcheidwaid ac ati fod yn addysgiadol, mae newyddiadurwyr (sy'n adrodd ar ddigwyddiadau) yn gallu rhoi cnawd ar asgwrn gydag anghydfodau lleol gan ychwanegu'r manylion sydd eu hangen yn fawr er mwyn i ni ddeall materion lleol.

Edrychwch Bapurau Newydd Lleol a'r Mynegai Papurau Newydd Lleol.

 

Cyfeirlyfrau, canllawiau trefi a deunyddiau argraffedig eraill

Mae cyfeirlyfrau masnach a chyfeirlyfrau proffesiynol, yn gallu bod yn ddefnyddiol gan eu bod yn cynnwys rhestrau cryno o unigolion sydd â'r un cyfenw - yn enwedig ers 1850. Os oedd unrhyw un o'ch hynafiaid yn fonheddwyr, ffermwyr, masnachwyr, perchnogion siopau neu'n bobl broffesiynol, efallai y bydd eu henwau i'w gweld yn y cyfeirlyfrau, megis cyfeirlyfr Kelly. Bydd rhai o'r rhain yn cael eu cadw o fewn y Llyfrgelloedd Ardal, a'r Swyddfa Archifau. 

Ni fyddwch yn dod o hyd i gyfeirlyfrau proffesiynol yn aml yn eich llyfrgell, ac efallai y bydd rhaid i chi ddefnyddio llyfrgelloedd cyfeirio a llyfrgelloedd cenedlaethol. Mae Llyfrgelloedd Ardal a'r Swyddfa Archifau yn cadw'r Canllawiau Trefi. Edrychwch ar Astudiaethau Lleol Nodiadau 4-5.

Edrychwch ar Gyfeirlyfrau Masnach ac eraill

 

Cofrestrau etholwyr a llyfrau pleidleisio

Mae cofrestrau etholiadol wedi cael eu llunio ers 1832 mewn siroedd Cymreig a Seisnig, ond mae nifer o fylchau yn y cofnodion swyddogol a gedwir yn y Swyddfa Archifau, sy'n amrywio o 1832 i 1998 - o ganlyniad i ddegawdau o esgeulustod a phobl yn cael eu camarwain i ddifa'r cofrestrau hyn.

Gall y cofrestrau cynnar fod yn siomedig: roedd yr etholfraint mewn bwrdeistrefi cyn 1867 a'r ardaloedd gwledig cyn 1884 yn gyfyngedig iawn - roedd mwyafrif y pleidleiswyr o fewn y gymdeithas yn gyfoethog. Cofiwch hefyd na chafodd merched y bleidlais tan 1918 a chafodd hawliau pleidleisio cyfartal eu sicrhau yn 1928 yn unig.

 

Ewyllysiau

Cyn 1858, byddai ewyllysiau'n cael eu profi mewn llysoedd eglwysig, naill ai o fewn y llys esgobaethol neu Lys Uchelfraint Caergaint oedd yn cynnwys Cymru. Roedd y rhan fwyaf o Bowys yn dod o dan esgobaethau Llanelwy, Bangor a Thyddewi a gellir dod o hyd i'r ewyllysiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gallwch gael copi o'u taflen am ddim ar Gofnodion Profiant yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Roedd rhai plwyfi yn dod o dan Esgobaeth Henffordd a rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Cofnodion Swydd Henffordd. Cynhelir Mynegai Ewyllysiau Archesgobaeth Aberhonddu 1575-1858 ar ficroffish/micro-lun yn Swyddfa Archifau'r Sir ac mae'n ddefnyddiol er mwyn sefydlu enwau. Mae rhai ewyllysiau yn goroesi fel ewyllysiau gwreiddiol o fewn Swyddfa Archifau'r Sir neu ar ffurf llungopïau. Mae mynegai cardiau ar gael yn Swyddfa Archifau'r Sir.

Ers 1858, mae ewyllysiau wedi cael eu profi mewn cofrestrau profi rhanbarthol seciwlar. O ran ewyllysiau Sir Drefaldwyn, dylai ymchwilwyr gysylltu â Swyddfa Cofnodion Sir Amwythig, ac o ran ewyllysiau Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed, dylai ymchwilwyr gysylltu â Swyddfa Cofnodion Swydd Henffordd. Mae'r ddwy swyddfa wedi llunio mynegeion i'r cyfrolau o ewyllysiau. Fel arall, mae ewyllysiau a llythyrau gweinyddu ar gyfer Cymru a Lloegr o'r 11 Mehefin 1858 ar gael oddi wrth y Brif Gofrestrfa Profi Adrannau Teuluol (Principal Probate Registry of the Family Division), First Avenue House, 42-49 High Holborn, Llundain, WC1V 6NP

 

Ffynonellau eraill

Gall bron unrhyw gofnod sy'n cyflwyno enwau a manylion personol eich helpu. Gall gweithredoedd a chofnodion ystadau fod yn ffynonellau arbennig o gyfoethog, ond rhaid i chi fod yn barod i dreulio ychydig yn fwy o amser ar y dasg. Rydym wedi llunio rhestr o'r rhain, gyda'r rhai ohonynt yn fanwl, ond nid oes mynegai enwau personol cyflawn. Fodd bynnag, efallai y gallwch leoli unigolion neu deuluoedd penodol trwy'r mynegai enwau lleoedd.

Rydym hefyd yn cadw nifer fawr o gofnodion ysgolion. Yn gyffredinol, os bydd ysgol ym Mhowys wedi cau, dylai rhai o'r cofnodion (llyfrau cofrestru, cofrestrau derbyniadau, ac ati) oroesi yn y Swyddfa Archifau, er bod rhai wedi mynd ar goll o'r casgliadau gwarchod swyddogol ac ymddengys bod rhai wedi cael eu dinistrio.

Mae cofrestrau derbyniadau yn arbennig o ddefnyddiol ac mae rhai o'r rhain wedi cael eu mynegeio. Mae mynegeion ar gael i gyfeirio atynt yn y Swyddfa Archifau. Bydd ffynonellau defnyddiol eraill yn cynnwys cofnodion Deddf y Tlodion (cofnodion y Bwrdd Gwarcheidwaid) ac Arysgrifau Mynwentydd/ Henebion a gasglwyd gan Gymdeithasau Hanes Teulu lleol. (Mae rhestrau ar gael yn y Swyddfa Archifau)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu