Casglu Barn am Broses y Cynllun Datblygu Lleol

Image of the countryside
30 Ebrill 2018 

Image of the countrysideMae cyfle i drigolion, perchnogion tir, asiantwyr ac unrhyw un arall sydd am roi eu barn ar broses yr awdurdod lleol o gynhyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig ar gyfer y sir i ddweud eu dweud.

Mae'r cynllun, a gafodd ei fabwysiadu'n swyddogol yn ystod y cyngor llawn yn gynharach y mis hwn, (17 Ebrill) yn gosod glasbrint y Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn y sir tan 2026 heb gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd a'i gynllun ei hun.

Bydd yr arolwg, sy'n cau canol nos, ar nos Sul 17 Mehefin, yn casglu barn pobl ar eglurder y cynllun a pha mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth a ddarparwyd yn ystod pob un o'r camau yn ystod y broses, pa mor rhwydd oedd hi i ddod o hyd i'r wybodaeth a pha mor ddiweddar oedd y wybodaeth.  Cesglir barn hefyd ar y broses ymgynghori, lefelau'r bodlonrwydd a chynnwys y wefan yn ogystal â'r cyswllt a'r adborth a roddwyd gan swyddogion oedd ynghlwm â chynhyrchu'r cynllun. 

Gall pobl lenwi'r arolwg ar-lein www.powys.gov.uk/dweudeichdweud neu ofyn am gopi papur a'i ddychwelyd trwy eu llyfrgell leol. 

Meddai'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod Portffolio ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn gosod strategaeth glir ar gyfer diwallu anghenion cymunedau'r sir ar gyfer y dyfodol dros y degawd nesaf.  Mae wedi cymryd llawer o amser a gwaith caled i gynhyrchu cynllun mor gynhwysfawr a phenodol ac ry'n ni wedi derbyn nifer o lythyrau, negeseuon e-bost ac wedi sgwrsio gyda phobl, grwpiau cymunedol, perchnogion tir a busnesau yn ystod y broses hon.

"Mae'r rhain wedi ein helpu i lunio ein tirweddau ar gyfer y dyfodol a gan fod y cynllun nawr yn ei le rwy'n teimlo ei fod yn bwysig ein bod yn camu nôl, yn myfyrio ac yn dysgu unrhyw wersi gwerthfawr o'r arolwg adborth hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu